Premie dla młodych rolników z PROW 2014-2020

Autor: Konsultant PIG
2014-08-20

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przewidziano szereg instrumentów wsparcia, z których mogą korzystać młodzi rolnicy. W ramach poddziałania 7.7.1 PROW 2014-2020 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, dla tej grupy beneficjentów dedykowane są Premie dla młodych rolników.

Z pomocy może skorzystać młody rolnik, tj. osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub złoży deklarację, że uzupełni kwalifikacje w ciągu 3 lat, licząc od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Ponadto, potencjalny beneficjent rozpoczyna działalność rolniczą w momencie składania wniosku.

O pomoc może również starać się osoba, która prowadziła gospodarstwo na własny rachunek, nie dłużej niż 12 miesięcy (prowadzenie gospodarstwa na własny rachunek oznacza: pobieranie dopłat bezpośrednich, posiadanie zarejestrowanych zwierząt, wykazywanie obrotów w gospodarstwie).

Oferowana pomoc ma formę premii w maksymalnej wysokości 100 000 zł. Wypłacana jest w dwóch transzach: pierwsza w wysokości 80% kwoty pomocy, druga w wysokości 20% kwoty pomocy. Wypłacenie drugiej transzy uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Uzyskaną pomoc będzie można inwestować m.in. w budynki (budowa lub modernizacja), nowe technologie, maszyny, zakładanie plantacji wieloletnich z wyjątkiem plonujących krócej niż 5 lat (truskawki), zakup gruntów rolnych, zakup zwierząt gospodarskich stanowiących stado podstawowe.

Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie:

  • chów drobiu (nie dotyczy produkcji ekologicznej),
  • prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
  • prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych.

Ustalone są również dodatkowe warunki uzyskania wsparcia, należą do nich:

  1. Powierzchnia gospodarstwa, która będzie uprawniała do skorzystania z programu musi być równa lub większa od średniej krajowej. Dla województw, w których średnia wojewódzka jest większa od średniej krajowej obowiązuje średnia krajowa, w województwach, w których średnia wojewódzka jest mniejsza od średniej krajowej, będzie brana pod uwagę wielkość wojewódzka.
  2. Posiadanie przynajmniej 70 proc wymaganej powierzchni gospodarstwa na własność lub dzierżawa z zasobów Skarbu Państwa. Przejmowane gospodarstwo musi mieć min. 10 tys. euro wielkości ekonomicznej, jednak nie więcej jak 100 tys. euro.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa - średnia wartość produkcji z 5 lat określonej działalności produkcyjnej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskiwana w ciągu 1 roku z 1 ha lub od 1 zwierzęcia (z wyjątkami: grzyby jadalne - 100 m2, drób - 100 szt., pszczoły - 1 pień pszczeli, czyli 1 rodzina pszczela) w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych.

Źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (projekt), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.