Prace nad projektem nowego Kodeksu Pracy zakończone. Jakie zmiany nas czekają?

Autor: Marta Sanocka
2018-03-18

Prace nad projektem nowego Kodeksu Pracy zakończone. Jakie zmiany nas czekają?

W środę 14 marca br. komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła prace nad projektami dwóch ustaw w zakresie prawa pracy: kodeksu prawa pracy i kodeksu zbiorowego prawa pracy. Spekulacje nad ich kształtem trwają od wielu tygodni, niestety nie zostały one upublicznione. Resort pracy będzie potrzebował około miesiąca na dokładne zapoznanie się z projektem, wtedy pewnie poznamy bliższe szczegóły planowanych zmian.

Obecnie obowiązujący Kodeks pracy, który powstał ponad 40 lat temu i był wielokrotnie nowelizowany, jest krytykowany przede wszystkim za to, że jest przestarzały. Prace nad nowym kształtem regulacji prawnych w tym zakresie trwały 18 miesięcy. Komisja liczyła 14 członków, z których 7 było reprezentantami związków zawodowych i organizacji pracodawców, reszta to osoby niezależne. Ostatnie poprawki w projekcie wprowadzono tuż przed glosowaniem. Projekt przyjęto większością głosów, tylko 3 członków komisji głosowało przeciwko niemu, a 1 wstrzymała się od głosu.

Najważniejsze zmiany jakie nas czekają, to wprowadzenie nowych rodzajów umów. Przewidywane są trzy typy: Umowa o pracę, umowa o pracę dorywczą oraz umowa o pracę  tzw. nieetatową. Mają one być sposobem na walkę z tzw. śmieciówkami. Przewodniczący komisji Marcin Zieliński w swoim wystąpieniu przypomniał, że aż 27% osób pracujących w Polsce jest zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych lub umów o pracę na czas określony. Tymczasem średnia europejska to 14%.

Zmiany dotyczyć będą także urlopów wypoczynkowych, które obecnie udzielane są pracownikom w wymiarze uzależnionym od długości stażu pracy. Zdaniem komisji wszystkim pracownikom powinno przysługiwać 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Nie będzie jednak planowanej zmiany w udzielaniu urlopów na rządnie. Inne propozycje Komisji, które budzą wiele emocji to m.in.: konieczność uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony przez pracodawcę, określenie czasu poświęconego na sprawy niezawodowe załatwiane podczas pracy, konieczność wypłacenia dwukrotności wynagrodzenia za niewykorzystany urlop, który będzie przepadał w marcu kolejnego roku oraz umowy nieetatowe, które polegać mają na pozostawaniu w gotowości do podjęcia pracy na wezwanie pracodawcy.