Pożyczki dla początkujących i innowacyjnych przedsiębiorców z Podkarpacia

Autor: Konsultant PIG
2014-08-20

Fundusze Pożyczkowe, funkcjonujące na Podkarpaciu, oferują mikro, małym i średnim przedsiębiorcom wyjątkowo preferencyjny rodzaj pożyczek - udzielanych na zasadach de minimis. Mogą z nich skorzystać przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub działający poniżej jednego roku oraz przedsiębiorcy wdrażający przedsięwzięcia nowe, innowacyjne.

Pożyczka udzielana jest tylko na cele inwestycyjne. Wymagany jest wkład własny wnoszony przez przedsiębiorcę. Maksymalna kwota pożyczki oraz wysokość wkładu własnego jest różna w zależności od funduszu pożyczkowego. Oprocentowanie pożyczki jest preferencyjne i wynosi 1-2%. Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy i obejmuje do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia spłaty pożyczki oraz rozliczenia wykorzystania środków z pożyczki i wkładu własnego po zakończeniu realizacji inwestycji.

Pożyczki na zasadach pomocy de minimis nie mogą być udzielane (art.1 ust. 1 i art.2 ust. 2 rozporządzenia nr 1998/2006):

 • w sektorze rybołówstwa i akwakultury
 • na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
 • w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
  • wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą,
  • udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców,
 • na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową,
 • uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi,
 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze górnictwa węgla,
 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu,
 • podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji,
 • podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

Jeżeli Przedsiębiorca, korzystający z oprocentowania preferencyjnego, zalega ze spłatą dwóch rat, fundusz zmienia dotychczasowe oprocentowanie na rynkowe. (Pożyczkobiorca traci przyznany preferencyjny poziom oprocentowania) i nalicza dwukrotność nowego oprocentowania do czasu spłacenia zaległości.

Wszelkie dodatkowe informacje wraz z dokumentami do pobrania dostępne są na stronach internetowych funduszy pożyczkowych: