POŚREDNIK ZAMIAST POŚREDNIAKA – ŚWIADOMY WYBÓR

Autor: PIG
2015-01-20

Work & Training Service Janusz Żuczek, w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 30 września 2015 r. realizuje projekt „POŚREDNIK ZAMIAST POŚREDNIAKA – ŚWIADOMY WYBÓR" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt kierowany jest do osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie, nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego.

 

Projekt „POŚREDNIK ZAMIAST POŚREDNIAKA – ŚWIADOMY WYBÓR" stanowi odpowiedź na problemy zdiagnozowane w kontekście województwa podkarpackiego:

  • wzrost odsetka osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • niedostosowane i zdezaktualizowane kwalifikacji osób zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy,
  • niski poziom wykształcenia w/w osób,
  • zmiana formy prowadzonej aktywności zawodowej,
  • zapotrzebowanie rynku na pośredników obrotu nieruchomości.

W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ JEDYNIE OSOBY, KTÓRE PLANUJĄ URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA NIERUCHOMOŚCIAMI.

 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze, oferowane w ramach projektu obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące: uchronienia i prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu pośrednictwa nieruchomościami oraz obsługi programów komputerowych i portali związanych z branżą nieruchomości.

 

Wsparciem szkoleniowo-doradczym objętych zostanie 33 osoby, z czego 25 osób uzyska nowe, trwałe zatrudnienie w nowym miejscu pracy, w tym 21 osób uruchomi własną działalność gospodarczą, w zakresie pośrednictwa obrotu nieruchomościami.

 

Finansowanie projektu: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie – 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

 

Szczegóły na stronie agent.nieruchpmosci.pl