Pomoc de minimis – zmiany w dotacjach unijnych

Autor: Adam Uliasz
2014-11-03

Komisja Europejska dokonała zmian w zasadach udzielania pomocy de minimis krajom członkowskim. Zmiana nastąpiła rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), dalej jako rozporządzenie nr 1407/2013.
Zmiany dotyczą istotnych zasad wydatkowania pomocy de minimis dla przedsiębiorstw. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2014 do 31.12.2020 roku.

Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku, był okresem przejściowym w stosowaniu w/w rozporządzenia. Obecnie obowiązuje już tylko nowe rozporządzenie.

Najważniejsze zmiany we wcześniej obowiązującym rozporządzeniu Komisji Europejskiej
nr 1998/2006:

- brak konieczności badania przez podmiot udzielający pomocy, sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa – zmiana umożliwia udzielanie pomocy de minimis nawet przedsiębiorstwom będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej (wcześniej było to niemożliwe);

- możliwość udzielania pomocy de minimis w sektorze węglowym;

- zmiana pułapów pomocy de minimis dla przedsiębiorstw z sektora drogowego transportu pasażerskiego (wcześniej była to pomoc do 100 tys. EUR, obecnie może wynieść do 200 tys. EUR);

- możliwość udzielania pomocy de minimis w sektorze transportu drogowego towarów do 200 tys. EUR (jeżeli podmiot prowadzi oprócz działalności transportowej inną działalność do której stosuje się limit 200 tys. EUR);

- wprowadzenie definicji „pojedynczego przedsiębiorstwa”;

- precyzyjne określenie zasad kumulacji pomocy dla przedsiębiorstw mających udziały i powiązania w innych podmiotach (sumowanie pomocy de minimis, zgodnie z posiadanymi udziałami w innych podmiotach).

Nowe rozporządzenie, nie wprowadziło zmian maksymalnego limitu pomocy de minimis. Nadal wynosi on 200 tys. EUR w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych.

Co to jest pojedyncze przedsiębiorstwo?

Pojęcie „pojedynczego przedsiębiorstwa” definiuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane, co najmniej jednym z poniższych przypadków:

  • jeden podmiot ma w drugim podmiocie większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
  • jeden podmiot ma prawo wyznaczania lub odwoływania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego podmiotu;
  • jeden podmiot ma prawo wywierania dominującego wpływ na inny podmiot, dzięki zawartej umowie z tym podmiotem, umowie spółki, postanowieniami aktu założycielskiego;
  • jeden podmiot będący akcjonariuszem/udziałowcem innego podmiotu, może samodzielnie sprawować kontrole, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami/udziałowcami tego podmiotu, większość praw głosu akcjonariuszy/udziałowców tego podmiotu.

Podmioty, które pozostają w jakimkolwiek ze stosunków prawnych, o których mowa w art. 2 ust.
2 lit. a)-d), rozporządzenia nr 1407/2013, za pośrednictwem jednego lub kilku podmiotów, również są traktowane jako jedno przedsiębiorstwo.