Polska Wschodnia – Instytucje Pośredniczące wybrane

Autor: Karolina Serwińska
2015-04-30

 

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel 28 kwietnia 2015 r. podpisała porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Polska Wschodnia. Funkcję Instytucji Pośredniczących pełnić będą Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 

– Nie ulega wątpliwości, że Fundusze Europejskie znacząco zmieniły obraz Polski Wschodniej. Jednak, aby makroregion mógł dalej dynamicznie się rozwijać i budować swoją konkurencyjność,  Program Polska Wschodnia zapewni dodatkowe wsparcie, które zostanie przeznaczone na rozwój innowacyjnej działalności przedsiębiorstw, realizację kluczowych inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową oraz przedsięwzięć z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego – zaznaczyła podczas spotkania wiceszefowa resortu.

 

Podpisane dokumenty stanowią jeden z podstawowych elementów systemu wdrażania Programu Polska Wschodnia (PO PW). Określają zasady współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucją Zarządzającą) a Instytucjami Pośredniczącymi przy realizacji programu.

 

Do zadań Instytucji Pośredniczących należy przede wszystkim wybór projektów, które zostaną objęte wsparciem, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacja, zatwierdzanie i ewidencjonowanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji odpowiedniej osi priorytetowej.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzialna będzie za priorytety Przedsiębiorcza Polska Wschodnia i Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, zaś Centrum Unijnych Projektów Transportowych za priorytet Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa.

 

Program Polska Wschodnia to dodatkowy instrument wsparcia pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Środki programu – 2 mld euro – przeznaczone będą m.in. na powstawanie i rozwój startupów, tworzenie innowacyjnych produktów i usług, ekspansję zagraniczną firm i wzornictwo przemysłowe. Dofinansowane zostaną także istotne inwestycje infrastrukturalne, zwiększające dostępność terytorialną makroregionu. 

 

 

Źródło: www.mir.gov.pl