Polska pomoc rozwojowa 2016 – konkurs MSZ ogłoszony!

Autor: AB
2015-11-16

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Polska pomoc rozwojowa 2016”.

Celem zadania publicznego jest realizacja działań rozwojowych, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2016", odnoszących się do krajów/regionów i priorytetów oraz rezultatów działań objętych ww. dokumentem. W wyniku otwartego konkursu zostaną wyłonione najlepsze projekty zgłoszone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 27 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych).

Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadań, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru  ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z  regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

Termin i sposób składania ofert:

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • Zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl. Po dokonaniu rejestracji oferent otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz oferty on-line. Oferenci, którzy dokonali rejestracji w latach ubiegłych powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się oferent uzyskuje dostęp do formularza oferty,
  • wypełnić formularz oferty on-line i następnie wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

 

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

 

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2016“

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy

al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej,  do dnia 8 grudnia 2015 r. w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji.

Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2016

 

Więcej informacji: www.msz.gov.pl