Podstawowa opieka zdrowotna nie tylko dla ubezpieczonych

Autor: Jolanta Zygmunt
2016-04-09

Podstawowa opieka zdrowotna nie tylko dla ubezpieczonych

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zakładający opiekę zdrowotną również dla osób nieubezpieczonych,  trafił do konsultacji społecznych.

Zmiana ustawy ma doprowadzić do tego, żeby wszyscy mieli  prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Projekt ustawy wprowadza zmiany mające na celu zagwarantowanie każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, (także nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), że nie poniesie  kosztów udzielonego jej świadczenia opieki zdrowotnej nawet w przypadku, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

W uzasadnieniu do projektu podano, że gwarancja taka pozytywnie wpłynie na dostępność do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i wyeliminuje sytuacje, w których pacjent nie skorzystał ze świadczeń z obawy przed poniesieniem kosztów. W przypadku osób nie ubezpieczonych refundacją nie zostanie objęty koszt leków, wydanych na podstawie recept wystawionych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Resort zdrowia wyliczył, że dla systemu opieki zdrowotnej mniejszym wydatkiem jest poniesienie kosztów świadczeń dla osoby nieuprawnionej niż koszty weryfikowania prawa do świadczeń osoby, która skorzystała ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz ewentualne późniejsze koszty leczenia specjalistycznego, którym można zapobiec na etapie udzielania świadczeń przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Odstąpiono także od obowiązku uiszczania przez osobę kosztów świadczeń i windykacji przez Fundusz należności z tego tytułu w przypadku, gdy jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. W takim przypadku ww. odstąpienie od windykacji nastąpi gdy osoba, we wskazanych w ustawie terminach, zostanie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego.

Projekt zakłada, że nie będą wszczynane postępowania oraz nastąpi umorzenie wszczętych i niezakończonych w dniu wejścia w życie projektowanej  ustawy postępowań.

Wprowadzone przepisy mają na celu uregulowanie sytuacji osób, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej przed dniem wejścia w życie ustawy, a nie były zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego pomimo podlegania takiemu obowiązkowi, poprzez umożliwienie dopełnienia tego obowiązku w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl