Podkarpacie – koniec negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Autor: Anna Brzezińska
2015-02-20

Komisja Europejska przyjęła RPO WP na lata 2014-2020, kończąc tym samym proces negocjacyjny i prace nad treścią programu.

W toku negocjacji pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego a Komisją Europejską ustalono najważniejsze cele, na które zostanie przeznaczona alokacja RPO, tj. 2,11 mld euro wkładu UE. Program łączy wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach EFRR największa część funduszy będzie przeznaczona na infrastrukturę komunikacyjną oraz na gospodarkę i innowacje, natomiast w ramach EFS najwięcej środków będzie przeznaczone na wsparcie rynku pracy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, wynikające z analizy barier i potencjałów województwa podkarpackiego uwzględniając przy tym pożądane kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Wyznaczone przez Komisję Europejską cele tematyczne uporządkowane zostały w 10 osiach priorytetowych.

W najbliższym czasie Zarząd Województwa Podkarpackiego podejmie uchwałę ws. Przyjęcia Programu i tym samym oficjalnie rozpocznie nową perspektywę finansową w województwie podkarpackim na lata 2014-2020.

Przedsiębiorcy i instytucje, którzy planują pozyskać dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej, powinni już dziś zapoznać się z treścią zaakceptowanego dokumentu oraz rozpocząć przygotowania do procesu aplikowania o środki.  Ułatwieniem w tym procesie może być kontakt z instytucjami wspierania biznesu, które posiadają doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków unijnych, zarówno dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jak również dla samorządów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiegona lata 2014-2020 (PROJEKT z dnia 9 stycznia 2015 r.)

Źródło: www.rpo.podkarpackie.pl