Podatki - nowe wzory deklaracji

Autor: Konsultant PIG
2014-08-29

Resort finansów zmienił wzory deklaracji podatkowej w podatku od spadków i darowizn oraz deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych.

Od 1 września 2014 r. będą obowiązywały nowe formularze:

  • zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn SD-3 i załącznika SD-3/A (Dz.U. z 2014 r. poz. 939) 
    Nowe wzory formularzy wiążą deklarację SD-3 z informacją SD-3/A poprzez wykazanie w załącznikach do deklaracji, składanych przez kolejnych podatników: łącznej kwoty czystej wartości rzeczy lub praw majątkowych . Dodane zostały (zarówno do zeznania SD-3, jak i do informacji SD-3/A) nowe części z danymi: D. Tytuł nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, E. Łączna, czysta wartość rzeczy lub praw majątkowych. W informacji SD-3/A dodano także nową część oznaczoną: A. Miejsce i cel składania informacji, która umożliwi skierowanie odrębnie składanych załączników do właściwego organu podatkowego. Ponadto do zeznania SD-3 dodano pozycję do wskazania daty śmierci spadkodawcy, analogicznie jak w informacji SD-3/A.
  • deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3 i załącznika PCC-3/A  (Dz.U. z 2014 r. poz. 940).
    Wprowadzane nowe wzory formularzy wiążą deklarację PCC-3 z informacją PCC-3/A poprzez wykazanie kwoty należnego podatku w załącznikach do deklaracji, składanych przez kolejnych podatników. Dodana została nowa pozycja 24. Kwota podatku do zapłaty w części D informacji PCC-3/A  - tu wpisuje się kwotę podatku z pozycji 53 deklaracji PCC-3. Obecnie kwota ta jest wykazywana tylko w deklaracji PCC-3.  Powtórzenie tej kwoty w informacji PCC-3/A ma wg Ministerstwa Finansów jednoznacznie potwierdzić tożsamość zobowiązania podatkowego, za wykonanie którego odpowiadają solidarnie z podatnikiem składającym deklarację pozostali podatnicy składający informacje PCC-3/A.

Zmiany te pozwolą na składanie deklaracji i informacji w powyższych podatkach przez Internet i przetwarzanie ich w systemie e-Podatki, którego uruchomienie jest planowane również na 1 września 2014 r. Składane przez system e-Podatki deklaracja PCC-3 i informacje PCC-3/A oraz SD-3 i załącznika SD-3/A  traktowane będą w tym systemie jako odrębne deklaracje. Każda z nich powinna być (zgodnie z art. 3b §1 pkt 2 ordynacji podatkowej) opatrzona podpisem elektronicznym osoby składającej.

Do czasu wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r., może być stosowany dotychczas obowiązujący wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, za wyjątkiem sytuacji gdy zeznanie jest składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.