Planowanie i finansowanie przedsięwzięć gospodarczych w MSP – nabór do pilotażowego konkursu trwa!

Autor: Anna Brzezińska
2015-01-19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ogłosiła III edycję konkursu dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”.

Wnioski należy składać w terminie od 14 stycznia 2015 r. do 4 lutego 2015 r., do godziny 16.30 w siedzibie PARP lub przez ePUAP.

Celem Projektu jest przetestowanie oraz wdrożenie Usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP na rzecz nie mniej, niż 35 Klientów.

Usługa pilotażowa w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP, to usługa doradczo-szkoleniowa powiązana z ofertą finansowania zwrotnego, dostosowaną do potrzeb mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (realizowaną zgodnie z ustalonym standardem).

O wsparcie na realizację projektu „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”, może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia poniższe kryteria:

 1. działa na rzecz rozwoju gospodarczego;
 2. posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych
  o charakterze ogólnym, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa
  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656);
 3. posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny;
 4. zajmuje się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych o charakterze ogólnym na rzecz mikro- i małych przedsiębiorców;
 5. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł, co najmniej na okres realizacji projektu;
 6. w ostatnich 2 latach działalności licząc do dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, zrealizował minimum 5 usług doradczych dotyczących pomocy w pozyskiwaniu finansowania zwrotnego na przedsięwzięcia gospodarcze mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw,
  o łącznej wartości finansowania co najmniej 5 mln zł (netto), przy czym finansowanie pozyskiwane było we współpracy z min. 3 podmiotami udzielającymi finansowania zwrotnego (tj. banki, fundusze pożyczkowe, itp.). Finansowanie zwrotne nie może obejmować kredytów konsumpcyjnych i obrotowych w rachunku bieżącym, a w dokumentacji dotyczącej udzielonego finansowania, musi znajdować się potwierdzenie, że było ono związane
  z rozwojem przedsięwzięcia gospodarczego (dane potwierdzone opinią podmiotów udzielających finansowania zwrotnego, zaświadczających o prowadzeniu współpracy z tymi podmiotami); 
 7. spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej (link);

Łączny budżet konkursu na „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”, wynosi 9.821.395,35 zł. 

 

Szczegółowe informacje http://pokl.parp.gov.pl/index/more/45354

Źródło: www.parp.gov.pl