Pierwszy nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa 2014-2020

Autor: Agnieszka Rajchel
2015-02-07

Nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa będzie dwuetapowy i rozpocznie się 12 lutego 2015 roku.

Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w pierwszym etapie, będą mogli wziąć udział w etapie drugim, podczas którego składane będą kompletne aplikacje.

W programie Interreg Europa Środkowa pierwszy nabór (etap 1), potrwa od 12 lutego do 13 kwietnia 2015 r. Będzie on polegał na wysłaniu drogą elektroniczną tylko wybranych części formularza aplikacyjnego.

Nabór dotyczy projektów przygotowanych w ramach jednego z poniższych tematów:

  • Priorytet I:    Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności.
  • Priorytet II:   Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych.
  • Priorytet III:  Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego.
  • Priorytet IV:  Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych.

Program Interreg Europa Środkowa jest realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej.

Celem programu jest współpraca ponad granicami, która zmieniając miasta i regiony, uczyni je lepszymi miejscami do życia i pracy. Program wspiera głównie działania o charakterze miękkim, które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty. Możliwa jest jednak realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym.
Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej bądź badaniach naukowych, czy też na networkingu i wymianie doświadczeń, które nie przekładają się na konkretne i trwałe rezultaty, nie będą finansowane.

Obszar programu obejmuje Austrię, Chorwację, Czechy, Niemcy (częściowo), Polskę, Słowację, Słowenię, Węgry i Włochy(częściowo).

Projekt może tworzyć przynajmniej trzech partnerów z trzech krajów, z których co najmniej dwóch ma siedzibę na obszarze programu. Przy czym, rekomendowana wielkość partnerstwa ubiegającego się o dofinansowanie wynosi od 8 do 12 partnerów.

Beneficjentami mogą być:

  • Instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego.
  • Instytucje prywatne, w tym firmy prywatne mające osobowość prawną.
  • Organizacje międzynarodowe.

Wielkość środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnych w ramach naboru: to 80 mln euro. Rekomendowany budżet całkowity projektu wynosi  1 - 5 mln euro.

Poziom dofinansowania projektów dla polskich partnerów wynosi do 85 % poniesionych wydatków kwalifikowalnych (obowiązuje refundacja, nie ma możliwości uzyskania zaliczki).

Czas realizacji projektu: maksymalnie 48 miesięcy (rekomendowane 30-36 m-cy).

Dokumenty aplikacyjne dostępne będą od 12 lutego br. na stronie internetowej Programu: http://www.interreg-central.eu.

Nabór pierwszego etapu zakończy się 13 kwietnia 2015 r. Należy liczyć się z tym, że realizacja pierwszych projektów dofinansowanych z tego programu rozpocznie się początkiem 2016 roku.

 

Źródło: Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej