PARP zaprasza do składania wniosków aplikacyjnych do usługi „Instrument Szybkiego Reagowania"

Autor: K.P.
2014-11-24

Jeszcze tylko do 30 listopada 2014 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór do usługi pod nazwą „Instrument Szybkiego Reagowania”. Do udziału w Usłudze w ramach naboru zostanie wyłonionych co najmniej 50 przedsiębiorców o ograniczonych zasobach kadrowych i finansowych, w tym co najmniej 45 małych przedsiębiorstw oraz co najmniej 5 średnich przedsiębiorstw.

 

 

Celem Usługi jest wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników mające na celu złagodzenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego/zmiany gospodarczej/restrukturyzacji (w tym rozwojowej). Zostanie to osiągnięte poprzez realizacje następujących celów szczegółowych:

1) Zapewnienie kompleksowego wsparcia firmom w ramach opracowania i wdrażania (realizacji) Planu Rozwoju (dalej: PR);

2) Zapewnienie kompleksowego wsparcia pracownikom przedsiębiorców, zagrożonych zwolnieniami w ramach programów outplacementowych będących częścią PR;

3) Popularyzacja rozwiązań w obszarze działań szybkiego reagowania skierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami zmiany gospodarczej.

 

W ramach Usługi przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie na opracowanie Planów Rozwoju oraz w ramach tych planów na usługi doradcze, szkoleniowe lub outplacementowe – wedle zdiagnozowanych potrzeb i problemów danego przedsiębiorstwa. Wsparcie to będzie udzielane w formie pomocy de minimis. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, w wysokości nie mniejszej niż 5% łącznej wysokości kosztów wsparcia określonych w umowie na opracowanie Planu Rozwoju.

 

O udział w Usłudze mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2) posiadają struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach i jednocześnie ich pracownicy muszą wykonywać pracę w ramach struktur znajdujących się w co najmniej dwóch województwach lub,

3) nie otrzymali/nie ubiegają się o pomoc z innych środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, związanych z udziałem w usłudze, oraz

4) niezależnie od formy w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza – jeżeli wobec nich nie wszczęto (w tym nie złożono wniosku do właściwego sądu) procedury objęcia ich postępowaniem naprawczym albo upadłościowym, oraz

5) nie zaistniały przesłanki wynikających z art. 233 i 397 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. Ust. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037) o konieczności podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki (dotyczy Sp. z o.o. oraz S.A.), oraz

6) działalność przedsiębiorstwa, w szczególności prowadzonego przez osobę fizyczną, nie została zawieszona, oraz

7) spełniają definicję małego albo średniego przedsiębiorcy (zgodnie z definicją określoną w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3, ze zmian.), oraz

8) kwalifikują się do uzyskania pomocy de minimis, w tym co najmniej przekażą Wykonawcy informację o otrzymanej pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis na etapie aplikowania do usługi, oraz

9) przekażą Wykonawcy, na etapie aplikowania do usługi, sprawozdania (albo dokument/dane równoważne) za dwa zamknięte lata obrachunkowe, poprzedzające rok uruchomienia naboru, zgodnie z wymaganiami określanymi w niniejszym dokumencie, oraz informację na temat powiązań z innymi przedsiębiorcami, łączeniu, przejęciu lub powstaniu przedsiębiorstwa w wyniku podziału i prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis, oraz

10) dokonają autodiagnozy kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a jej wynik stanowić będzie oświadczenie złożone w formie Załącznika nr 4 do Regulaminu.

11) dominującym obszarem prowadzonej przez nich działalności jest jeden z działów PKD, w których odnotowano najwyższe stopnie zagrożenia upadłością:

o 10 Produkcja artykułów spożywczych

o 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

o 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

o 42 Roboty związane z budową inżynierii lądowej i wodnej

o 43 Roboty budowlane specjalistyczne

o 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy 

o 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

12) nie zaszła w stosunku do przedsiębiorcy następująca sytuacja: przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory pożyczki ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu. 

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Instrument Szybkiego Reagowania