Pakiet prokonsumencki w ustawie o działalności ubezpieczeniowej

2015-09-12

Uchwalona 11 września 2015 r. ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej poprawia sytuację osób ubezpieczonych oraz zakładów ubezpieczeniowych. Nowe rozwiązania opierają się na przepisach europejskich w tej dziedzinie (dyrektywa Wypłacalność II z 2009 r.) oraz zastępują ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

 

Ustawa przewiduje m.in:

  1. wzmocnienie praw osób ubezpieczonych w ubezpieczeniach na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniach grupowych, przez wprowadzenie zakazu pobierania przez ubezpieczającego wynagrodzenia, zapewnienie ubezpieczonemu informacji o warunkach umowy oraz obowiązku zakładu ubezpieczeń do przekazania ubezpieczonemu, a także jego spadkobiercom, informacji związanych z przebiegiem likwidacji szkody,
  2. obowiązek przeprowadzenia przez zakład ubezpieczeń analizy potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym dla dokonania oceny, jaka umowa ubezpieczenia jest odpowiednia dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego,
  3. wprowadzenie obowiązków informacyjnych przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
  4. umożliwienie Komisji Nadzoru Finansowego monitorowania rynku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, a także interwencji produktowej, polegającej na możliwości zakazu lub ograniczenia wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży niektórych ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych  albo rodzaju działalności finansowej lub praktyki zakładu ubezpieczeń,
  5. przyznanie ubezpieczonym prawa do odstąpienia od umów ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym, zawartych po dniu wejścia w życie ustawy.

- Rozwiązania o charakterze prokonsumenckim są odpowiedzią na niekorzystne praktyki instytucji finansowych stosowane przy sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Polegają one m.in. na stosowaniu niedozwolonych klauzul umownych, wprowadzaniu klientów w błąd, braku właściwej informacji o opłatach i nadmiernej wysokości opłat czy pozbawieniu praktycznej możliwości odstąpienia od umowy. Na praktyki te zwracały w szczególności uwagę instytucje powołane do ochrony interesów osób ubezpieczonych (m.in. Rzecznik Ubezpieczonych i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Problemy dotyczące sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (tzw. misselling) wystąpiły również w innych państwach członkowskich UE (m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech), w których zdecydowano się na interwencję ustawodawcy i wprowadzenie istotnych rozwiązań prokonsumenckich – mówi wiceminister finansów i pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna.

Nowe przepisy są oparte na dyrektywie 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Wypłacalność II. Według szacunków na poziomie europejskim przyniesie ona długoterminowe korzyści społeczno-gospodarcze, zarówno dla ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, jak i dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie prawdopodobieństwa niewypłacalności zakładów i zwiększenie konkurencyjności, co przekłada się na lepszą jakość świadczonych usług i ocenę ryzyka, a także obniżenie opłat i większą przejrzystość rynku. 

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. (wybrane artykuły zaczną obowiązywać 14 dni od dnia ogłoszenia).

 

Źródło: Ministerstwo Finansów