Otwarcie naboru na koncepcje projektów flagowych w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja

Autor: Krzysztof Posadzki
2015-05-20

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka zaprasza do składania koncepcji projektów flagowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata  2014 - 2020.

 

 

 Projekt flagowy to:

  • projekt, którego oddziaływanie jest istotne dla całego obszaru wsparcia lub znacznej jego części po jednej i drugiej stronie granicy,
  • projekt, który w dużym stopniu realizuje wskaźniki programu,
  • projekt, który w sposób systemowy rozwiązuje problemy zidentyfikowane w obszarze przygranicznym i/lub kompleksowo wykorzystuje potencjał obszaru pogranicza,
  • projekt, którego produkty mają oddziaływanie w dłuższym horyzoncie czasowym (niż wynika to z przepisów dotyczących trwałości projektu) oraz generują potencjał rozwojowy.

 

Projektami flagowymi NIE SĄ:

  • projekty realizowane punktowo po obu stronach granicy, np.: rewaloryzacja dwóch kościołów, remont domów kultury, rewitalizacja parków, festiwale i wystawy rękodzieła. Są to projekty, których efekty mają znaczenie jedynie dla lokalnej społeczności a nie dla całego obszaru wsparcia lub jego znaczniej części;
  • projekty, które w głównej mierze polegają na dzieleniu się doświadczeniem partnerów z jednej i drugiej strony granicy oraz zakupie sprzętu / wyposażenia dla tych partnerów;
  • projekty, które nie mają zidentyfikowanego wspólnego ponadgranicznego problemu, możliwego do rozwiązania jedynie w transgranicznym partnerstwie;
  • projekty, których głównym celem jest finansowanie promocji lub poszerzenie zakresu istniejących już przedsięwzięć, np. dofinansowanie działań promocyjnych organizowanych rokrocznie targów.

 

 

Potencjalni wnioskodawcy:

1.Priorytet Inwestycyjny 6 c

a.organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

b.jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,

c.instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,

d.organizacje pozarządowe non-profit,

e.Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,

f.Kościoły i związki wyznaniowe.

2.Priorytet Inwestycyjny 7 c

a.organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

b.jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych, 

c.organizacje pozarządowe non-profit,

d.Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,

e.jednostki naukowe.

3.Priorytet Inwestycyjny 10 b

a.organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

b.jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,

c.placówki kształcenia zawodowego,

d.jednostki naukowe,

e.szkoły wyższe,

f.organizacje pozarządowe non-profit,

g.Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,

 

 

Termin składania koncepcji projektów flagowych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego upływa 31 sierpnia 2015 r. o godzinie 16.15.

 

 

Do pobrania: Zaproszenie do składania koncepcji projektów flagowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 

 

 

Źródło: Portal funduszy europejskich