Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Autor: Jolanta Zygmunt, Biuro Rachunkowe Podkarpackiej Izby Gospodarczej
2015-10-08

Złożenie oryginału lub odpisu dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej, a więc także uprawniającego do reprezentowania przed organami podatkowymi, podlega co do zasady opłacie skarbowej. Wynosi ona 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Wynika to z art. 12 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.). Opłatę skarbową od pełnomocnictwa uiszcza się organowi podatkowemu właściwemu według miejsca złożenia dokumentu. Opłatę skarbową od pełnomocnictwa do reprezentowania podatnika przed urzędem skarbowym należy więc wpłacić na rzecz prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego, w którym takie upoważnienie jest przedkładane.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa. Wymaganą kwotę można wpłacić w kasie odpowiedniego urzędu miasta lub na jego rachunek bankowy. Przedsiębiorcy nie mają obowiązku regulować opłaty skarbowej przelewem. W wielu miejscowościach płatności można dokonać u inkasenta. Inkasem zajmują się osoby i podmioty wyznaczone przez radę miejską. Często są to placówki pocztowe, urzędy skarbowe, starostwa powiatowe itp. Dowód zapłaty lub jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do pełnomocnictwa (ewentualnie można go dostarczyć w ciągu 3 dni od dnia złożenia dokumentu).

Opłata skarbowa nie jest pobierana, gdy pełnomocnictwo zostało udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Źródło: Gazeta Podatkowa