Okres wypowiedzenia a zwolnienie ze świadczenia pracy

Autor: Jolanta Zygmunt
2016-01-07

Od 22 lutego 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Na jej podstawie, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę, pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do końca okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia oraz status pracownika.

W aktualnym stanie prawnym możliwość taka obejmowała jedynie pracownika zatrudnionego na podstawie powołania. W praktyce zdarzały się również przypadki zwalniania z obowiązku świadczenia pracy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, właśnie w okresie jej wypowiedzenia. Odbywało się to poprzez porozumienie stron w tej kwestii. Obecnie zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia nie wymaga porozumienia stron. Działanie to ma charakter polecenia pracodawcy, które mieści się w ramach jego kompetencji kierowniczych.

Nie ma przy tym znaczenia, która ze stron stosunku pracy dokonała wypowiedzenia umowy o pracę, choć zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy jest wyłączną kompetencją podmiotu zatrudniającego.

Jest to uprawnienie pracodawcy, który może, ale nie musi z niego skorzystać. Pracodawca nie musi podawać powodów swojej decyzji.  Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może być zawarte w oświadczeniu pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem, a może być również dokonane w oddzielnym piśmie doręczonym pracownikowi w taki sposób, żeby mógł się zapoznać z jego treścią. Może ono zatem obejmować również okres przed rozpoczęciem okresu wypowiedzenia, a po doręczeniu pracownikowi oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę.

W nowelizacji brak zapisów, które ograniczałyby możliwość cofnięcia zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy. Stąd wynika, że pracodawca może jednostronnie cofnąć zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy oraz wezwać pracownika do powrotu do pracy.

Nowelizacja Kodeksu Pracy nie precyzuje zależności związanych ze zwolnieniem pracownika ze świadczenia pracy a wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia.

Oczywistym jest, iż dla podmiotu zatrudniającego korzystniejsze jest udzielenie urlopu, bowiem w momencie ustania umowy nie powstanie obowiązek wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Pracodawca może też zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy tylko częściowo - np. po upływie pierwszego miesiąca wypowiedzenia.  Ma więc możliwość wcześniejszego skierowania pracownika w okresie wypowiedzenia do wykorzystania przez niego całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego.