Ogłoszenie Programu - Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych

Autor: AB
2015-11-05

Minister Sportu i Turystyki ogłasza program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Program jest adresowany do ogółu osób niepełnosprawnych mogących uprawiać sport.

Celem sportu powszechnego osób niepełnosprawnych jest tworzenie warunków umożliwiających zwiększanie ich uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, postrzeganej przede wszystkim przez pryzmat wyrównywania szans i pełnego udziału w życiu społecznym. Celami szczegółowymi są:

1. wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;

2. wyrabianie nawyku stałej dbałości o utrzymanie poziomu sprawności i tym samym zdrowia;

3. kształtowanie zdrowego stylu życia;

4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwość i zainteresowań uczestnika;

5. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;

6. kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie u osób niepełnosprawnych poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku.

RODZAJE ZADAŃ OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM

1. wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;

2. wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, w tym mistrzostw Polski, dalej jako „MP” i pucharów Polski, dalej jako „PP” osób niepełnosprawnych;

3. prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych –„Animator sportu osób niepełnosprawnych”;

4. wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;

5. zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych;

6. promocja sportu osób niepełnosprawnych.

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

O przyznanie dofinansowania zadań, o których mowa w rozdziale II mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

O przyznanie dofinansowania organizacji MP i PP osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się ogólnopolskie organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych, a które prowadzą współzawodnictwo sportowe o tytuł Mistrza Polski i o Puchar Polski w danym sporcie.

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 17.XI.2015 r.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT

Ogłoszenie Programu „Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych” (pdf, 276.22 KB) Data publikacji : 27.10.2015 08:00

Źródło: https://bip.msit.gov.pl/