Od nowego roku rząd wprowadzi karne odsetki podatkowe

Autor: j.krzysik
2015-06-28

Każdy, kto nieterminowo rozlicza się z fiskusem, naraża się na obciążenia odsetkowe.

Odsetki za zwłokę wpłaca się nie tylko w przypadku regulowania z opóźnieniem podatków lub zaliczek na podatki - także należności odprowadzanych w związku z pełnieniem funkcji płatnika. Taki dodatkowy koszt trzeba ponieść przy uiszczaniu kwot traktowanych na równi z zaległościami podatkowymi. Do tej kategorii należności zalicza się nadpłatę, która została wykazana nienależnie lub w zawyżonej wysokości w zeznaniu rocznym (dla podatników podatku dochodowego) albo w deklaracji (podatku akcyzowego, o wpłatach z zysku za rok obrotowy dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, kwartalnej dla podatku od towarów i usług), a organ podatkowy zwrócił ją lub zaliczył na poczet zaległych, bieżących czy przyszłych zobowiązań podatkowych. Tak samo jest traktowany bezpodstawnie uzyskany zwrot podatku. Odsetki za zwłokę nalicza się również w przypadku zwrotu wynagrodzenia nieprzysługującego płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania pobranych podatków, a potrąconego bezpodstawnie lub w zawyżonej wysokości. Uiszcza się je ponadto wtedy, gdy trzeba oddać oprocentowanie nienależnej nadpłaty lub zwrotu podatku, zwrócone albo zaliczone na poczet zobowiązań podatkowych.

Odsetki podatkowe wylicza się według stawki podstawowej albo obniżonej. Stanowi tak art. 56 § 1 i 1a Ordynacji podatkowej. Stawka podstawowa odpowiada sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP, i 2%, ale nie może być niższa niż 8% (obecnie jest to 8%). Stawka obniżona wynosi 75% stawki podstawowej (aktualnie 6%).

Preferencyjne zasady naliczania odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku regulowania zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku korekty deklaracji. Cały dług trzeba uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Obniżonych odsetek podatkowych nie stosuje się, jeżeli korekta została złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej przez urząd skarbowy lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej, a gdy nie wysyła się takiego zawiadomienia - po zakończeniu weryfikacji. Przywilej ten nie przysługuje także w przypadku korekty dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Odsetki za zwłokę ustala się oddzielnie od każdej zaległości podatkowej i wpłaca bez wezwania organu podatkowego. Kalkulacji dokonuje się według następującego schematu: kwotę długu mnoży się przez liczbę dni zwłoki oraz obowiązującą w tym czasie stawkę odsetek, a uzyskany wynik dzieli przez 365. Liczbę dni zwłoki ustala się z uwzględnieniem okresów "bezodsetkowych", np. związanych z opieszałym prowadzeniem przez urzędników postępowania podatkowego. Reguluje to art. 54 Ordynacji podatkowej.

 

Zmiany w zakresie naliczania odsetek od zaległości podatkowych (projekt ustawy zmieniającej Ordynację podatkową przyjęty przez rząd 19 maja 2015 r.)


Obniżenie preferencyjnej stawki odsetek podatkowych do 50% stawki podatkowej - ma być stosowana w przypadku wpłaty zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku korekty złożonej nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji.
Wprowadzenie "karnych" odsetek za zwłokę naliczanych według stawki wynoszącej 150% stawki podstawowej - mają być one stosowane do zaległości w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym w przypadku:
- ujawnienia przez urzędników w toku kontroli albo postępowania podatkowego zaniżenia zobowiązania podatkowego albo zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku, jeżeli kwota zaniżenia lub zawyżenia przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- korekty deklaracji dokonanej w wyniku czynności sprawdzających albo złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu weryfikacji, jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego albo zawyżenia nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli lub postępowania podatkowego niezłożenia wymaganej deklaracji oraz niezapłacenia podatku.
Możliwość stosowania obniżonych odsetek za zwłokę w przypadku, gdy dług byłby regulowany poprzez zarachowanie na niego nadpłaty lub zwrotu podatku, potrącenie albo przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych; wymagane jednak będzie wniesienie wniosku o zastosowanie wymienionej formy rozliczenia w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji.

 

Źródło: Interia.pl