Obniżenie koszów zatrudnienia zleceniobiorców w 2016

Autor: J.Z.
2015-12-04

Obniżanie kosztów przy zatrudnieniu zleceniobiorców w 2016r.

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące oskładkowania zleceń. Zmiana przepisów może spowodować wzrost kosztów zatrudnienia zleceniobiorców. Płatnicy mogą jednak wpłynąć na ich obniżenie.

Od nowego roku w wyniku zmian dotyczących warunków objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi umów zlecenia i innych umów, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może okazać się, że zatrudnienie na tej podstawie będzie mniej opłacalne pod względem kosztów wynagrodzenia. Na pewno stanie się tak, jeżeli ubezpieczony:

  • nie ma innych obowiązkowych tytułów do ubezpieczeń emerytalno-rentowych. lub
  • nie osiąga z nich przychodów stanowiących podstawę wymiaru tych składek w wysokości co najmniej minimalnego  wynagrodzenia za pracę.

W tej sytuacji dla pracodawcy bardziej opłacalne może być np.:

  • zatrudnianie osób z innym tytułem ubezpieczeń zapewniającym przychód w wysokości co najmniej minimalnej płacy albo,
  • pod pewnymi warunkami, zawierać więcej niż jedno zlecenie z tą samą osobą na kwotę nadwyżki ponad minimalny przychód podlegający składkom emerytalnej i rentowej.

Od 1 stycznia 2016 r. nie ulegają zmianom przepisy w zakresie obowiązku składkowego uczniów i studentów. Zleceniobiorca będący uczniem lub studentem do ukończenia 26. roku życia z tytułu umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – ani obowiązkowo ani dobrowolnie. Wybór takich osób do zawierania z nimi umów zlecenia nadal będzie stanowił rozwiązanie najbardziej opłacalne pod względem kosztów składkowych.

 

Źródło: infor.IFK