Nowe prawo konsumenckie – kolejne wyzwanie dla przedsiębiorców!

Autor: Konsultant PIG

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 9 maja 2014 r. uchwalono ustawę o prawach konsumenta. Prezydent w dniu 17 czerwca 2014 r. podpisał ustawę, która zwiększa ochronę kupujących na odległość i nakłada nowe obowiązki na sprzedawców.

 

Ustawa o prawach konsumenta wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 25 grudnia 2014 r. z ponad sześciomiesięcznym opóźnieniem. Opóźnienie to dotyczy terminu, który Unia Europejska zakreśliła Polsce na całkowite wdrożenie nowych regulacji unijnych dotyczących praw konsumentów.

 

Ustawa ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy PE i Rady nr 2011/83/UE oraz ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) w zakresie obowiązków informacyjnych oraz  ujednolicenie
i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość)
w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów oraz prawa odstąpienia od nich. Po wejściu w życie nowej ustawy o prawach konsumenta przepisy dotyczące ochrony konsumenta kupującego towar np. w sklepie internetowym mają być co do zasady takie same dla klienta z Polski, Niemiec, czy Francji.

 

Ustawa o prawach konsumenta ma istotne znaczenie dla obrotu prawnego zarówno relacjach między przedsiębiorcami i konsumentami (B2C), jak i w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami (B2B). Ustawodawca wraz ze zmianą regulacji konsumenckiej wprowadza również istotne zmiany ujednolicające przepisy o rękojmi
i gwarancji w umowach sprzedaży.

Wśród ważniejszych zmian należy wskazać:

  • Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy zawierającego umowę na odległość z konsumentem
  • Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku przekazywane konsumentowi
  • Zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość
  • Zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość
  • Zmiany w Kodeksie Cywilnym, w tym przede wszystkim wprowadzenie zmian w procedurze reklamacyjnej

Nowa ustawa gwarantuje konsumentom otrzymywanie od przedsiębiorcy, przed zawarciem umowy, wyczerpujących informacji, istotnych w kontekście jej zawarcia. Co ważne, uprawnienie do otrzymania informacji będzie przysługiwało konsumentowi również w odniesieniu do umów zawieranych w sposób tradycyjny – w sklepie stacjonarnym. Umożliwi to konsumentowi bardziej świadome podjęcie decyzji o zawarciu umowy.

 

Należy przede wszystkim wskazać, że nowa ustawa o prawach konsumenta wydłuża termin na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość do 14 dni bez podania przyczyn. Aktualny termin na odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość wynosi 10 dni.

Dochowanie obowiązków informacyjnych, z punktu interesu przedsiębiorcy, jest bardzo istotne. Nieuczynienie zadość obowiązkowi informacyjnemu w stosunku do umów zawieranych na odległość oraz umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa skutkuje przedłużeniem konsumentowi terminu na odstąpienie od umowy z 14 dni do 12 miesięcy i 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie, zawarcia umowy lub od innego momentu, w zależności od rodzaju umowy. Dodatkowo niepoinformowanie konsumenta o kosztach związanych z umową (oraz, w zależności od kosztu, ich akceptacji przez konsumenta) skutkuje zwolnieniem konsumenta od odpowiedzialności za poniesione przez przedsiębiorcę i konsumenta koszty. Proszę również pamiętać, że ustawa o prawach konsumenta jednoznacznie stwierdza, iż to przedsiębiorca winien wykazać, że wypełnił zgodnie z prawem ciążący na nim obowiązek informacyjny.

Ponadto, nowa ustawa konsumencka zwalnia konsumenta od obowiązku ponoszenia kosztów, związanych ze zwrotem rzeczy w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o obowiązku poniesienia tych kosztów.

 

Ustawa zwiększa także swobodę konsumenta, co do wyboru uprawnienia, z jakiego może skorzystać w przypadku rzeczy posiadającej wady:  nowa ustawa o prawach konsumentów przywraca możliwość żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po wykryciu wady, bez konieczności wskazywania w pierwszej kolejności żądania naprawy bądź wymiany rzeczy.

Do umów zawartych przed wejściem w życie nowych przepisów zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe. W praktyce oznacza to, że sprzedawca obowiązany będzie udostępnić dwa regulaminy sklepu internetowego – jeden dostosowany już do nowych przepisów, a drugi dostosowany do przepisów dotychczasowych.

Konsekwencje nie dostosowania się do nowych przepisów będą bolesne i kosztowne dla sprzedawców – wystarczy wskazać, że w niektórych wypadkach zawarte umowy sprzedaży mogą się okazać nieważne, a w razie odstąpienia od umowy przez konsumenta sprzedawca będzie obowiązany zwrócić klientowi także koszty odesłania towaru.

Przedsiębiorcy winni merytorycznie przygotować się na nadchodzącą zmianę. W przeciwnym wypadku mogą w praktyce odczuć negatywne konsekwencje swojej niewiedzy.

 

Źródło: 

www.biuletyn.piszcz.pl

www.prokonsumencki.pl

www.prawoecommerce.pl