Nowe kryteria dla projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Autor: Adam Uliasz
2015-06-22

18 czerwca 2015 roku odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa, któremu przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Podczas trzeciego posiedzenia Komitetu Monitorującego zatwierdzono metodykę i kryteria wyboru projektów dla następujących działań:

- 1.1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

- 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

- Strategię komunikacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zaprezentowana została również aktualna wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla PO PC. Podczas spotkania powołana została  Grupa roboczą do spraw e-administracji.

 

Wiceminister poinformowała, że obecnie pracują już trzy grupy robocze: ds. szerokopasmowego Internetu, ds. udostępniania informacji sektora publicznego oraz ds. realizacji III osi PO PC Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

 

"Dzisiaj uruchamiamy kolejne działania w Programie Polska Cyfrowa. Przyjęcie kryteriów dla szybkich sieci i działań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwi rozpoczęcie następnych naborów wniosków w Programie " – powiedziała wiceminister Iwona Wendel.

Dodała również: "Budujemy elektroniczne usługi, otwieramy zasoby informacji publicznej w administracji, nauce i kulturze, ale nie możemy zapomnieć o ludziach, którzy albo nie wiedzą, że Internet daje szanse albo nie mają dość wysokich kompetencji cyfrowych, żeby w sposób świadomy korzystać z możliwości jakie oferuje".

 

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, jak również Komisji Europejskiej.

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) to krajowy program na lata 2014-2020, który skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Środki w PO PC to blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą w szczególności:

- przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,

- administracja publiczna,

- organizacje pozarządowe,

- instytucje kultury,

- jednostki naukowe,

- przedsiębiorstwa,

- jednostki samorządu terytorialnego.

 

Instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Rozwoju Cyfrowego.

 

Zatwierdzone podczas posiedzenie dokumenty: 

Metodyka wyboru projektów w działaniu 1.1 

Kryteria wyboru projektów dla działania 1.1

Metodyka wyboru projektów w działaniu 3.1 

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.1 

 

Źródło:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

https://www.polskacyfrowa.gov.pl