Nowa perspektywa - pierwsze założenia Programu Inteligentny Rozwój

2014-09-01

Polscy przedsiębiorcy zadają sobie niewątpliwie pytanie, jakie kierunki rozwoju wybrać w dobie widma dalszego kryzysu gospodarczego, niepokojącej sytuacji politycznej za naszymi granicami oraz nowej budżetowej perspektywy Unii Europejskiej.

Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie w niniejszym artykule. Jak pokazują doświadczenia krajów Europy Zachodniej, a także Stanów Zjednoczonych czy Japonii najlepiej zarabiają i najmniej skutki kryzysu odczuwają przedsiębiorstwa wysoko innowacyjne, które stale inwestują w wysokie technologie, dbają aby ich produkty były innowacyjne.
Podobną retorykę prezentuje Unia Europejska oraz Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ w nowo przyjętym Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój duży nacisk kładzie się na innowacje oraz inwestycje w sektor B+R (badawczo – rozwojowy). Chcąc nie chcąc Unia oraz Rząd wytyczają lub przynajmniej chcą wytoczyć kierunek rozwoju polskich przedsiębiorstw. Wydaje się, że jest to kierunek jak najbardziej słuszny.

Niestety nie dysponujemy jeszcze szczegółami, które pozwalałyby nam precyzyjnie powiedzieć przy jakich inwestycjach przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy w postaci dofinansowania lub bardzo atrakcyjnej pożyczki, jednakże pierwsze szczegóły już znamy i może się na nich oprzeć. Generalnie w POIR założono podstawowy cel, promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.
Wiemy już jakie cele założono w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój:

  1. Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R.
  2. Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną.
  3. Rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka.

W ramach powyższych celów zakłada się dofinansowanie następujących działań:

  1. Wsparcie projektów B+R – Wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo (samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) badań naukowych (w tym badań podstawowych, stosowanych lub przemysłowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki) oraz prac konstrukcyjnych technologiczno-projektowych i doświadczalnych, polegających na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.
  2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – Wsparcie ukierunkowane będzie na projekty, obejmujące wdrożenie technologii opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej (posiadającej postać wyników prac B+R) oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji towarów lub świadczenie usług. Elementem projektu może być przeprowadzenie prac rozwojowych w celu dostosowania technologii do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.
  3. Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa – Wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.
  4. Kredyt na innowacje technologiczne – Wsparcie może być w szczególności przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R. Kredyt może zostać wykorzystany na zakup nowej technologii oraz na pokrycie kosztów wdrożenia nowej technologii, prowadzącego do wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług.
  5. Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw – Fundusz Gwarancyjny zapewnia gwarancje dla podmiotów finansujących projekty polegające na wdrożeniu wyników prac B+R w działalności gospodarczej.
  6. Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego – Wsparcie będzie pochodziło od specjalnych funduszy, które będą mogły dokonać wejścia kapitałowego w innowacyjne przedsięwzięcia, które spełnią określone warunki.

Przewiduje się realizację wsparcia w formie instrumentów finansowych, instrumentów mieszanych (dotacyjno-zwrotnych) oraz dotacji. Niestety na dzień dzisiejszy nie znamy szczegółów w jaki sposób będzie realizowany program Inteligentny Rozwój, nie wiemy również jakie będzie rozłożenie środków finansowych, czy w większości będą to środki zwrotne czy bezzwrotne. Jedno jest pewne, znacząca część środków POIR będzie zarządzana przez województwa. Około 40% środków rozdysponują województwa w strategicznych dla siebie obszarach.