Negocjacje RPO 2014-2020 dla Województwa Podkarpackiego

Autor: Konsultant PIG
2014-10-31

30 września br. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbył się pierwszy etap negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W rozmowach udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz samorządu województwa, z Władysławem Ortylem na czele. Ustalenia idą „po myśli” Marszałka. Planuje się, że w nowej perspektywie z RPO sfinansowane zostaną inwestycje o priorytetowym znaczeniu dla całego regionu.

 

O czym rozmawiano

Przedmiotem negocjacji były uwagi KE do projektu RPO WP. Poruszono kwestie, co do których strona polska nie wnosi zastrzeżeń, i które zostaną uwzględnione w programie operacyjnym oraz te, które samorząd uznał za niezasadne. Ten etap rozmów został pozytywnie oceniony przez Marszałka Ortyla. Komisja nie wyklucza bowiem kompromisu w sprawie zwiększenia alokacji na inwestycje, w zakresie osi priorytetowej Konkurencyjna
i Innowacyjna Gospodarka.

 

Przedstawiciele Komisji pozytywnie ocenili także koncepcje inwestycji w infrastrukturę transportową Samorządu Województwa Podkarpackiego. Sporo uwagi poświęcono m.in. sprawie rewitalizacji linii kolejowej L25 (Łódź-Dębica), której modernizacja skutkować będzie zarówno korzyściami gospodarczymi jak i w ruchu pasażerskim - umożliwi szybkie połączenie z Warszawą. Podczas spotkania prezentowano również plan budowy drogi ekspresowej S19 z Rzeszowa do Barwinka, z proponowanym przez Samorząd Województwa podziałem na 3 etapy komplementarne z innymi projektami. Podczas negocjacji KE, nie wykluczyła także przekazania funduszy dla Ochotniczych Straży Pożarnych, które pierwotnie stały pod znakiem zapytania.

 

Kwestie sporne

Wstępnie, utrzymany został pułap 5 mln euro dla przedsięwzięć z zakresu infrastruktury kulturalnej, co stwarza możliwość realizacji projektów tzw. małej skali. Z tego względu, temat kompleksowego wsparcia na kulturę
i dziedzictwo narodowe będzie przedmiotem dalszych negocjacji.

 

Sprawą otwartą jest także wysokość alokacji na publiczną infrastrukturę badawczą, kwestia wielkości środków na przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz możliwość zastosowania w większym zakresie trybu pozakonkursowego.

 

Ciąg dalszy nastąpi

Z zakresu rozmów zostały wyłączone sprawy dotyczące ochrony zdrowia oraz edukacji, które poruszane będą podczas kolejnej tury negocjacji. W tym obszarze, władze samorządowe wnioskować będą m.in. o możliwość wsparcia podkarpackich uzdrowisk. W wyniku przyjętych ustaleń, przygotowany zostanie nowy tekst RPO WP 2014-2020, który posłuży jako punkt wyjścia do drugiego etapu negocjacji z Komisją Europejską, planowanego na październik br.