Największa impreza biznesowa Europy Centralnej w Katowicach

Autor: Anna Brzezińska
2015-01-20

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach, to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach, rokrocznie bierze udział kilkuset panelistów, a także komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Kongres został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Kongres, jest imprezą cykliczną, organizowaną co roku przez Grupę PTWP SA. W tym roku, w terminie od 20 do 22 kwietnia, odbędzie się już siódma edycja tego wydarzenia.

Podstawowe założenia zakresu tematycznego największej konferencji biznesowej Europy Centralnej, to istotne, aktualne i często niełatwe tematy w pełni adekwatne do zmieniającej się sytuacji politycznej w Europie i na świecie.

Wśród wiodących tematów i zagadnień tegorocznej edycji, znajdą się: dyskusja pod hasłem 300 miliardów dla nowej Europy - wielki program inwestycyjny Unii Europejskiej oraz debaty poświęcone roli państwa w gospodarce, innowacyjnej Europie, wyzwaniom globalnej gospodarki, nowym rynkom
i nowym kierunkom. Nie zabraknie także wymiany poglądów i doświadczeń w obszarach dotyczących przemysłu i klimatu, a także odpowiedzialnego biznesu i młodych uczestników europejskiego rynku pracy.

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 będzie bogata w sesje tematyczne, dedykowane poszczególnym sektorom gospodarki i życia publicznego, jak: energia i surowce, infrastruktura, transport, technologie i człowiek, górnictwo i hutnictwo, rynek zdrowia, budownictwo i nieruchomości, inwestycje, polityka regionalna, zarządzanie, miasto, samorząd oraz przemysł czasu wolnego.

Globalne tematy na VII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, przyjmą formę dyskusji
oraz dedykowanych spotkań towarzyszących. Odbędą się m.in.: III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka - Europa Centralna, IV Forum Gospodarcze Europa - Chiny, a także spotkania gospodarcze Polska-Japonia oraz doroczne Polsko-Czeskie Spotkanie Gospodarcze.

Rejestracja uczestników VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego rozpocznie się w styczniu 2015 roku.

 

Szczegółowa agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego:

1. TEMATY WIODĄCE

 • 300 miliardów dla nowej Europy. Wielki program inwestycyjny Unii Europejskiej.
 • Jak przełamać stagnację w gospodarce? Zagrożenia demograficzne, polityczne i ekonomiczne.
 • Kapitał, regulacje i lewarowanie – mechanika nowego wehikułu finansowego.
 • Więcej swobody, więcej odpowiedzialności – porównanie z wcześniej stosowanymi mechanizmami wspierania inwestycji.
 • Rola Komisji Europejskiej, instytucji rynku finansowego, prywatnych inwestorów.
 • Potrzeba mądrych priorytetów. Na jakie cele zostaną wydane środki?
 • Szansa na wielki skok. Efekty dla Europy: przemysł, technologie, infrastruktura, rynek pracy.
 • Nowa perspektywa finansowa UE w krajach członkowskich. Casus: 300 mld zł dla Polski.
 • Innowacyjna Europa – czas konkretnych działań.
 • Nowa gospodarka na świecie i w Europie – goniący i doganiani.
 • Z kim konkurujemy? Liderzy gospodarki opartej na wiedzy i ich dokonania.
 • Koniec prostych rezerw napędzających wzrost. Dylematy Europy Centralnej.
 • Pobudzanie innowacyjności w gospodarce – założenia, doświadczenia, praktyka realizacji.
 • Państwo, biznes i nauka. Czy istnieją uniwersalne standardy współpracy?
 • Czy istnieje alternatywa dla europejskiej innowacyjności? „Innowacje albo śmierć”.
 • Energia, przemysł, klimat, czyli trzy w jednym.
 • Wpływ unijnej polityki ochrony klimatu na konkurencyjność gospodarki. Czas na wnioski.
 • Cena energii, cena niezależności. Idea europejskiej solidarności energetycznej a bezpieczeństwo i wzrost gospodarczy.
 • Reindustrializacja a standardy ochrony środowiska. Jaki przemysł w Europie?
 • Jak przenieść całościowe myślenie o gospodarce i klimacie do europejskiej regulacji?
 • Rola państwa w gospodarce. Wolność, regulacja, interwencja.
 • Dylematy wolnego rynku w czasach stagnacji. Oczekiwania wobec państwa.
 • Inteligentny interwencjonizm czy ręczne sterowanie? Kiedy państwo wkracza w gospodarkę.
 • Zaangażowanie bezpośrednie – państwo jako właściciel spółek.
 • Współpraca biznesu z państwem – korzyści i pułapki.
 • Prywatyzacja i dziedziny działalności gospodarczej zarezerwowane dla państwa.
 • Czy państwo jest w stanie niwelować gospodarcze nierównowagi, czy też przyczynia się do ich pogłębiania?
 • Obszary wymagające regulacji. Jakość i stabilność prawa. Zjawisko przeregulowania i jego skutki.
 • Patriotyzm gospodarczy albo protekcjonizm – cienka granica. Obawy o wolny rynek.
 • Odpowiedzialny biznes i młodzi na europejskim rynku pracy.
 • Oburzenie, nieufność, bierność. Młodzi Europejczycy wobec kryzysu i stagnacji.
 • Zatrudnienie poniżej kwalifikacji, chybione wykształcenie, emigracja zarobkowa. Młodzi niepotrzebni?
 • Biznes odpowiedzialny za młodych? Rola firm w aktywizacji młodego pokolenia.
 • Modele przeciwdziałania wykluczeniu zawodowemu, metody „włączenia” absolwentów i ludzi młodych w życie gospodarcze.
 • Wyzwania globalnej gospodarki. Nowe rynki, nowe kierunki.
 • Tradycyjne rynki zbytu dla gospodarek Europy Centralnej – wczoraj i dziś.
 • Wpływ długofalowych skutków kryzysu na wolumen europejskiej wymiany handlowej.
 • Kłopoty u sąsiadów. Unia Europejska a Afryka Północna, Bliski Wschód, Europa Wschodnia.
 • Europa szuka „nowego lądu”. Z kim handlować?
 • Charakterystyka rynków odległych – Azja, Afryka, Ameryka Południowa. Szanse i ograniczenia.
 • Zmieniająca się rola światowych potentatów – USA, Chiny. Europejskie atuty w relacjach gospodarczych.

2. EUROPA I ŚWIAT

 • USA i Europa – pakt na finiszu.
 • Kiedy finał? Zaawansowanie prac nad Transatlantyckim Partnerstwem w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP).
 • Czy zmiany polityczne w USA wpłynęły na losy sojuszu i przebieg negocjacji?
 • Co wynika z ustaleń TTIP dla europejskiej i polskiej gospodarki? Entuzjaści i sceptycy.
 • Kto skorzysta, kto ucierpi? TTIP i branże – energetyka, chemia, hutnictwo, rolnictwo.
 • Kryzys solidarności europejskiej. Razem – czy to ma sens?
 • Tendencje odśrodkowe i słabe punkty Wspólnoty.
 • Niedokończona integracja – co jest do zrobienia?
 • Scenariusze rozwoju sytuacji w UE. Szanse na odnowę jedności europejskiej.
 • Co nas łączy? Idee, wokół których można odbudować „ducha wspólnotowego”
 • UE 2030 – wizje Europy.
 • Starzejąca się, „zmęczona życiem babcia”? Gdzie jest europejska energia i kreatywność?
 • Imigracja do Europy jako atrakcyjnego miejsca do życia.
 • Sprawniej i prościej. Zmiany polityczne i strukturalne wewnątrz UE.
 • Luźna unia celna czy stany zjednoczone Europy? Ambicje i możliwości rozszerzenia UE.
 • Dwie Europy? Wzrost pozycji strefy euro i długofalowe skutki tego procesu.
 • Alternatywy nie do pomyślenia? Jeśli nie Unia, to co?
 • Europa w świecie – nowe role, wyzwania, zagrożenia.
 • Wspólne europejskie inwestycje.
 • Rola i znaczenie unijnego programu Projektów Wspólnego Pożytku (Project of Common Interest).
 • Kryteria zaliczenia inwestycji do PCI.
 • Główne inwestycje liniowe w Europie służące więcej niż jednemu krajowi: gazociągi, energetyczne linie przesyłowe, transport, koleje i drogi. Projekty w realizacji i w planach.
 • Środki na inwestycje. Finansowanie z UE. Rola instytucji rynku kapitałowego. Partnerstwo publiczno-prawne.
 • Europa Centralna na mapie inwestycji europejskich.
 • Grupa Wyszehradzka – gospodarczy aspekt współpracy w Czworokącie.
 • V4 w nowej sytuacji międzynarodowej.
 • Konkurencja i partnerstwo. Różnice w sytuacji i polityce gospodarczej członków Grupy.
 • Ekspansja gospodarek krajów V4 na rynkach odległych.
 • Co możemy zrobić razem? Potencjalne obszary współpracy gospodarczej w ramach Grupy.
 • Globalna gospodarka 2020.
 • Rejony rozwoju i obszary ryzyka. Prognozy dla świata.
 • Kraje BRICS – drogi rozwoju i ich modyfikacje. W kierunku ciągłego i zrównoważonego wzrostu.
 • Wykorzystanie niektórych doświadczeń krajów BRICS w Europie.
 • Gospodarki wschodzące. Modele wzrostu i wyzwania w obliczu pułapki średnich dochodów.
 • Co dalej na Wschodzie? Pytania o przyszłość.
 • Wschód Europy w polityce europejskiej. Krystalizacja i ewolucja poglądów i postaw.
 • Gospodarcze i polityczne długofalowe konsekwencje kryzysu na Wschodzie.
 • USA i Rosja na globalnym rynku surowców a perspektywy rozwoju sytuacji na wschodzie Europy.
 • Czy Europa ma realną propozycję dla Rosji i Rosjan?
 • Rola Polski i krajów Europy Centralnej w polityce wschodniej UE.

3. INNOWACJE, TECHNOLOGIE, CZŁOWIEK

 • Liderzy innowacyjności.
 • Co decyduje o sukcesie w dziedzinie innowacyjności?
 • Otoczenie regulacyjne – patenty i prawo własności.
 • Infrastruktura innowacji w Europie i w Polsce. Brokerzy innowacji w działaniu.
 • Dobre praktyki we współpracy nauki i przemysłu. Standardy w relacjach, przełamywanie barier, wspólnota korzyści.
 • Z laboratorium na rynek. Komercjalizacja – najtrudniejszy proces.
 • Cyberbezpieczeństwo.
 • Od hakerstwa do terroryzmu – skala i zasięg zagrożeń. Potencjalne skutki dla państw i gospodarek. Analiza przykładów.
 • Różne aspekty zagrożeń – bezpieczeństwo państwa, wrażliwość infrastruktury i systemów krytycznych, wymiar kryminalny (cyberoszustwa).
 • Siła destrukcji w nowej przestrzeni komunikacyjnej – multiplikacja pomówień i plotek, wzniecanie paniki i niepokojów, budowanie atmosfery zagrożenia.
 • Zagrożenia wewnętrzne. Nieuczciwość, niefrasobliwość i niekompetencja – człowiek jako najsłabsze ogniwo.
 • Jak się bronić? Nowoczesna infrastruktura bezpieczeństwa informatycznego.
 • Rola państwa i firm w podnoszeniu poziomu odporności na atak cybernetyczny.
 • Polska Cyfrowa.
 • Zależność rozwoju gospodarczego i społecznego od stanu infrastruktury telekomunikacyjnej – przykłady światowe.
 • Usuwanie białych plam w dostępie do szerokopasmowego internetu. Co wynika z realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wraz z Narodowym Planem Szerokopasmowym?
 • e-państwo – sprawne, skuteczne, niezawodne. Zagrożenia i stan infrastruktury krytycznej w świetle ostatnich doświadczeń.
 • Zalety i wady, możliwości i ograniczenia rozwoju usług telefonii stacjonarnej i mobilnej.
 • Prawne i rynkowe uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej.
 • Nowy klient, nowy konsument.
 • Klient z pokolenia Y: specyficzne postrzeganie rzeczywistości, nowe modele zachowań, otwarcie na wyzwania.
 • Jak dostosować modele rynku i sprzedaży do wymagań nowego klienta?
 • Zmiany w relacjach producent-konsument – rola nowych form komunikacji, internetu i mediów społecznościowych.
 • Nowoczesne i sprawne zarządzanie relacjami z masowym klientem w firmach sieciowych (energetyka, telekomunikacja, media).
 • E-commerce. Nowe technologie na granicy świata realnego i wirtualnego.
 • Prawo i technologie a sprzedaż przez internet – bariery i możliwości.
 • Efektywne łączenie handlu internetowego i sprzedaży tradycyjnej.
 • Co decyduje o sukcesie i zyskowności w e-commerce.
 • Technologie pomocne w rozpoznaniu potrzeb klienta.
 • Płatności jako element budowania zaufania i lojalności.
 • Logistyka i obsługa klienta w e-commerce.
 • Design, projektowanie, kreatywność.
 • Nowoczesny design jako przejaw innowacyjności.
 • Współczesne wzornictwo przemysłowe. Wiodące tendencje i nurty.
 • Kreatywność, świadomość, wyobraźnia w projektowaniu przestrzennym. Przestrzeń zorganizowana jako wartość.
 • Zaprojektuj i sprzedaj. Tanie = brzydkie? Estetyka, produkcja i rynek.
 • Kiedy design znaczy brand? Kluczowa rola projektowania w procesie tworzenia marki.
 • Branża BPO/SSC w perspektywie 2020.
 • Sektor usług dla biznesu w Europie Centralnej – dynamika, główne ośrodki.
 • Co przyciąga inwestorów do Europy Centralnej? Skłonność branży BPO/SSC do relokacji.
 • Polskie zagłębie BPO. Szanse na utrzymanie roli lidera. Prognozy co do dalszych losów sektora.
 • Czas na zmiany? Nowe potrzeby, nowa oferta. Ewolucja usług dla biznesu.
 • Rynek pracy.
 • Sytuacja na rynkach pracy w Europie. Zróżnicowanie, wspólne problemy, kierunki zmian.
 • Ludzie młodzi na rynku pracy. Diagnoza i terapia.
 • Warunkowane ekonomicznie migracje w Europie. Kto korzysta, kto traci?
 • Jak budować atrakcyjny dla młodych ludzi rynek pracy?
 • Oczekiwania pracowników młodego pokolenia co do warunków i środowiska pracy.
 • Start-upy i młoda przedsiębiorczość.
 • Warunki inicjowania działalności gospodarczej. Jak wyzwolić aktywność i przedsiębiorczość młodego pokolenia?
 • „Trudne dzieciństwo”? Typowe problemy pierwszego etapu istnienie firmy na rynku.
 • Jak ułatwić start – rola partnerów z doświadczeniem, edukacji i administracji, inwestorów.
 • Inkubatory przedsiębiorczości i inne mechanizmy wsparcia startujących firm
 • Przedsiębiorczość. Małe i średnie – silne i niezastąpione.
 • Małe i średnie firmy w polityce UE. Wsparcie i jego efekty.
 • MSP w krajach Europy Centralnej – ewolucja skali i siły.
 • Wartość małej i średniej przedsiębiorczości – w gospodarce, na rynku pracy, w strukturze finansów państwa.
 • Małe jest mocne. Nowe perspektywy rozwoju i ekspansji przed liderami sektora MSP.
 • Nie tylko klastry. Współpraca czy konkurencja?
 • Strategie współpracy: wspólne środki, ryzyko i zysk. Grupy zakupowe, umowy kooperacyjne, networking i klastry.
 • Mapa polskich klastrów – branże, potencjał, osiągnięcia, plany.
 • Czemu służą klastry: budowaniu przewag konkurencyjnych czy tworzeniu fundamentów współpracy?
 • Koncentracja myśli technicznej i potencjału wytwórczego, lepsze wykorzystanie możliwości i zasobów, wspieranie kooperacji przedsiębiorstw, współpracy z samorządem i nauką.
 • Czy klastry dobrze służą zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki i promowaniu polskich marek?
 • Klastry i ich twórcy w Europie i na świecie. Przegląd najciekawszych doświadczeń.

4. FINANSE, PODATKI, WZROST GOSPODARCZY

 • Finanse, oszczędności, kapitał.
 • Zasoby, możliwości i skłonność do oszczędzania w krajach UE. Polska na tle Europy.
 • Finansowanie gospodarki własnymi zasobami. Od deklaracji politycznych do konkretnych rozwiązań i działań.
 • Jak własne zasoby napędzają gospodarkę. Doświadczenia krajów Europy i świata.
 • Narzędzia i zachęty do oszczędzania: IKE, IKZE, Pracownicze Programy Emerytalne.
 • Rola pracodawców w oszczędzaniu – formy aktywizowania pracowników.
 • Akumulacja kapitału i zabezpieczenie socjalne w świetle zmian demograficznych.
 • Polityka banków – atrakcyjność oferty oszczędnościowej dla klientów.
 • Finansowanie gospodarki.
 • Stabilność, elastyczność i siła systemu finansowania inwestycji w obliczu aktualnych i przyszłych potrzeb.
 • Nowa perspektywa finansowa UE.
 • Znaczenie międzynarodowych powiązań podmiotów polskiego rynku finansowego dla ich operatywności i aktywności.
 • Koniunktura i czynniki makroekonomiczne kształtujące skłonność do inwestowania i finansowania inwestycji.
 • Pobudzić wzrost. Jak zmobilizować firmy do inwestowania?
 • Kapitał zagraniczny – fundusze PE/VC, rola aniołów biznesu.
 • Rola państwa i jego instytucji w pobudzaniu gospodarki.
 • Finansowanie innowacji.
 • Zmiany w modelu finansowania działalności innowacyjnej w UE.
 • Jak sprawnie i efektywnie wykorzystać środki z nowej perspektywy finansowej UE.
 • Rola rynku kapitałowego, funduszy PE/VC w finansowaniu innowacji. Wsparcie i inspiracja ze strony państwa.
 • Potencjał innowacyjny a finansowy polskich firm – próba diagnozy. Skłonność do finansowania własnych prac badawczo-rozwojowych. Możliwości współpracy między firmami.
 • Systemy podatkowe w Europie.
 • Przyjazny i przejrzysty system podatkowy – marzenie czy realny cel?
 • System podatkowy jako narzędzie polityki państwa. Fiskalizm a wzrost gospodarczy.
 • Niespójność podatkowa Europy. Gospodarcze skutki różnic w stawkach i architekturze systemów podatkowych w krajach członkowskich UE.
 • Kłopoty z VAT-em. Szara strefa i ubytki w budżetach krajów europejskich.

5. PRZEMYSŁ W EUROPIE

 • Przemysł obronny w Polsce.
 • Inwestycje, modernizacja, Wydatki polskich sił zbrojnych w latach 2013-2022.
 • Doświadczenia z offsetem i nowe regulacje w tym obszarze.
 • Dotychczasowe i pożądane efekty konsolidacji przemysłu obronnego.
 • Plany i strategie globalnych koncernów wobec polskiego rynku.
 • Ambicje, ograniczenia, kooperacja. Udział polskich firm w programie modernizacji armii.
 • Innowacje w produkcji dla wojska – ich rola w gospodarce.
 • Wielki program inwestycji w polskiej armii szansą na transfer technologii.
 • Jak sprawić, by innowacyjne rozwiązania dla sił zbrojnych powstawały w Polsce?
 • Możliwości i przykłady współpracy nauki z wojskiem.
 • Cywilne zastosowania technologii wojskowych.
 • Innowacje w produkcji dla wojska impulsem rozwojowym dla gospodarki.
 • Chemia – surowce, innowacje, ekspansja.
 • Rola zaplecza surowcowego, dostępności i cen surowców w produkcji chemicznej. W jakie surowce powinniśmy inwestować?
 • Od zaplecza badawczego po komercjalizację – innowacje produktowe w chemii a konkurencja między producentami.
 • Dylematy specjalizacji: skąd technologia, jakie zaplecze kadrowe, finansowanie inwestycji.
 • Kierunek – optymalizacja. Ekspansja zagraniczna i relokacja zakładów. Czy polskie firmy muszą inwestować w produkcję poza granicami kraju?
 • Strategie ekspansji. Inwestycje w półprodukty czy w surowce? Możliwości przejęć zagranicznych podmiotów.
 • Hutnictwo.
 • Europejski plan dla branży hutniczej – deklaracje i założenia, realia wdrażania.
 • Poziom obciążeń podatkami i parapodatkami odbiorców przemysłowych energii w Polsce – przykład branży stalowej.
 • Plan Tajaniego w Europie. Zróżnicowane zaawansowanie i krajowa specyfika (Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Słowacja, Polska).
 • Innowacje w hutnictwie. Program sektorowy i plany poszczególnych firm.
 • Popyt na wyroby stalowe w UE a skala importu spoza Unii.
 • Główne tendencje w światowym hutnictwie.
 • Hutnictwo – dystrybucja, przetwarzanie, usługi.
 • Popyt na wyroby stalowe a inwestycje UE w infrastrukturę.
 • Dystrybucja i produkcja – niełatwe współistnienie.
 • Rozwój przez specjalizację. Przetwarzanie i usługi dodatkowe jako atut na rynku.
 • Znaczenie logistyki w obrocie wyrobami stalowymi.
 • Przyszłość dystrybutorów stali w UE.
 • Motoryzacja.
 • Polska i Europa Centralna – zagłębie produkcji motoryzacyjnej.
 • Spadek produkcji nowych aut w Europie – wzrost produkcji części dla motoryzacji w Polsce.
 • Trójkąt kooperacji, dostaw i zależności w przemyśle motoryzacyjnym Europy Centralnej (Czechy, Słowacja, Węgry, Polska).
 • Rozwój sektora automotive szansą dla mniejszych firm.
 • Czy nowe inwestycje producentów przyciągną kolejne inwestycje dostawców?
 • Perspektywy produkcji motoryzacyjnej w Europie. Stabilizacja? Ewolucja? Schyłek?
 • Rewolucja technologiczna w motoryzacji.
 • Redukcja emisji CO2 a trendy w projektowaniu samochodów. „Odchudzenie” pojazdu, nowe materiały.
 • Bezpieczeństwo bierne.
 • Alternatywne typy napędu samochodowego (elektryczny, hybrydowy, wodorowy, LPG, inne). Ograniczenia – infrastruktura zasilania.
 • Elektronika, automatyka i IT w motoryzacji. Auto i kierowca w przestrzeni i w systemie komunikacji.
 • Rewolucja czy ewolucja? Dynamika zmian w światowej i europejskiej motoryzacji i jej uwarunkowania (polityka, popyt i dojrzałość rynku, dostępność technologii).
 • Zarys podziału na rynek pojazdów indywidualnych (personalizacja i modułowość produkcji) i instytucjonalnych (ekonapędy w komunikacji publicznej, nowe technologie w ciężkim transporcie drogowym, rozwiązania flotowe dla firm).
 • Budownictwo.
 • Budownictwo na początku realizacji budżetu UE na lata 2014-2020. Główne projekty w sektorze publicznym: drogi, kolej, samorządy.
 • Inwestycji energetyczne i przemysłowe – czas żniw dla budownictwa energetycznego.
 • Budownictwo mieszkaniowe i komercyjne – skala potrzeb, plany deweloperów.
 • Regulacje prawne w budownictwie – czy wsłuchano się w postulat branży?
 • Sytuacja na zapleczu generalnych wykonawców. Problemy podwykonawców oraz dostawców materiałów i sprzętu.
 • Przemysł stoczniowy w Polsce.
 • Globalny rynek okrętowy. Uwarunkowania wynikające z handlu międzynarodowego, rozwoju gospodarki morskiej i segmentu offshore.
 • Przeobrażenia światowego przemysłu stoczniowego, rola stoczni europejskich w obliczu dominującej produkcji stoczni azjatyckich.
 • Stan polskiego przemysłu okrętowego po upadku tradycyjnych stoczni, rybołówstwa i skurczeniu się krajowego rynku armatorów.
 • Kierunki rozwoju krajowego przemysłu okrętowego w Polsce: samodzielna specjalistyczna produkcja czy rola znaczącego kooperanta?
 • Nowa alternatywna produkcja na terenach stoczniowych (offshore, konstrukcje stalowe).
 • Krajowy potencjał dostawców dla przemysłu okrętowego.

6. INFRASTRUKTURA, TRANSPORT, LOGISTYKA

 • Europejska infrastruktura transportowa w perspektywie 2020.
 • Polityka UE rozwoju inwestycji infrastrukturalnych na lata 2014-2020 z opcją do 2030 roku – założenia, cele i priorytety.
 • Prawne i finansowe rozwiązania budowy szkieletowej sieci TEN-T w perspektywie do 2020-30.
 • Rola funduszu CEF (Connecting Europe Facility) w realizacji budowy sprawniejszej sieci połączeń komunikacyjnych w UE.
 • Przygotowanie krajów i zarządzających elementami infrastruktury do wykorzystania dofinansowania unijnego rozwoju TEN-T.
 • Przyciąganie inwestorów prywatnych do współfinansowania rozwoju elementów sieci TEN-T.
 • Inwestycje w infrastrukturze w Europie Centralnej.
 • Plany rozwoju infrastruktury w Europie Centralnej na mapie realizacji transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) do 2030 roku.
 • Kluczowe projekty infrastrukturalne w Europie Centralnej dofinansowywane z budżetu TEN-T i CEF (Connecting Europe Facility) i spodziewane efekty.
 • Polskie projekty infrastrukturalne dofinansowywane z budżetu TEN-T i CEF.
 • Stan prac nad rozwojem autostrady morskiej na Morzu Bałtyckim, drogowego i kolejowego korytarza transportowego Skandynawia-Wiedeń oraz osi kolejowej Rail Baltica.
 • Inwestycje samorządów i przedsiębiorstw wpisujące się w budowę TEN-T w Polsce.
 • Infrastruktura drogowa.
 • Inwestycje w drogownictwie w nowej perspektywie finansowej UE.
 • Polska sieć drogowa 2020-2030. Docelowa struktura i funkcjonalność polskiej sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu.
 • Potencjał wykonawczy i procedury przetargowe. Wykorzystanie doświadczeń poprzedniej perspektywy finansowej UE.
 • Infrastruktura kolejowa.
 • Stan polskiej infrastruktury kolejowej po modernizacji współfinansowanej ze środków UE 2007-2013.
 • Planowane inwestycje w sektorze infrastruktury kolejowej do 2020 roku (z opcją do 2022 r.), współfinansowane ze środków UE 2014-2020 oraz CEF.
 • Spodziewane w końcu dekady efekty modernizacji torów i usuwania wąskich gardeł na rozwój usług przewozów towarowych koleją.
 • Perspektywy budowy kolei dużych prędkości w Polsce.
 • Kolejowy transport cargo w Europie.
 • Europejski rynek przewozów towarowych – stan obecny i perspektywy.
 • Kolej w strukturze europejskiego transportu i polityce transportowej UE. Główne trendy.
 • Konkurencja przewoźników na rynku usług cargo kolejowego; ograniczenia pozaformalne i nowe regulacje, wynikające z IV Pakietu kolejowego.
 • Współpraca międzygałęziowa. Transport kombinowany.
 • Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Europa – Azja z udziałem Polski.
 • Transport drogowy.
 • Perspektywy transportu drogowego w świetle polityki ochrony klimatu i polityki transportowej Unii Europejskiej.
 • Normy emisji spalin.
 • Rola i miejsce transportu drogowego w polskiej gospodarce – silne i słabe strony. Pozycja i ekspansja polskich przewoźników samochodowych w krajach europejskich. Protekcjonizm i wolny rynek.
 • Problemy na Wschodzie – jak przewoźnicy radzą sobie ze spadkiem przewozów za wschodnią granicą? Skala przekierunkowania na inne rynki.
 • Niższe ceny paliw i marże a rentowność w usługach przewozowych. Rola przewoźników w konkurencyjności eksportu.
 • Wewnętrzne problemy branży i rola regulacji. Postulaty przewoźników wobec polskiego rządu i parlamentu.
 • Możliwości konsolidacji polskich przewoźników i budowa firm gigantów – oferujących kompleksowe usługi TSL na terenie całej Europy.
 • Transport publiczny.
 • Rola, znaczenie i promowanie nowoczesnego transportu publicznego w miastach i aglomeracjach. Zróżnicowanie sytuacji w krajach UE.
 • Polityka UE wobec transportu publicznego – kierunki i dotychczasowa realizacja.
 • Trendy we współczesnych systemach transportu publicznego. Rola rozwiązań smart. Technologie przyjazne środowisku.
 • Problemy i potencjał transportu publicznego. Próba prognozy: transport w miastach 2030.
 • Porty morskie w siatce europejskich korytarzy transportowych.
 • Znaczenie portów i terminali morskich w łańcuchu logistycznym – główne potoki towarów, ich struktura i centra przeładunkowe.
 • Polskie porty i ich terminale na europejskiej mapie transportu morskiego.
 • Uwarunkowania prawne i infrastrukturalne wpływające na konkurencyjność polskich portów morskich.
 • Przewagi konkurencyjne polskich portów w regionie Morza Północnego i Bałtyckiego.
 • Stan prac nad wkomponowaniem polskich portów do sieci TEN-T (szczególnie korytarzy: Morze Północne-Morze Bałtyckie oraz Morze Bałtyckie-Adriatyk).

7. ENERGIA I SUROWCE

 • Europa i świat wobec problemu ochrony klimatu. Dokąd zmierzamy?
 • Od szczytu europejskiego 2014 po nadchodzący szczyt klimatyczny ONZ w Paryżu.
 • Jak do problemów ochrony klimatu podchodzi UE, a jak największe gospodarki świata.
 • Zapotrzebowanie na energię w Europie i świecie wobec wyzwań związanych z osiąganiem celów polityki klimatycznej.
 • Wizja europejskiej energetyki w roku 2030.
 • Europejska energetyka na tle świata – aktualne prognozy i projekcje.
 • Zapotrzebowanie na energię, źródła jego pokrycia.
 • Determinanty kierunków inwestycji w wytwarzanie energii.
 • Systemy wsparcia – zmierzch czy kontynuacja?
 • Uwarunkowania polityczne rozwoju energetyki na poziomie europejskim i na szczeblu krajowym.
 • Integracja krajowych rynków energii. W kierunku wspólnego rynku.
 • Inwestycje w energetyce.
 • Skala inwestycji w energetyce europejskiej – źródła tradycyjne, energetyka jądrowa, OZE.
 • Wpływ regulacji na szczeblu unijnym i krajowym na strukturę i skalę inwestycji w energetyce.
 • Kumulacja budowy nowych bloków energetycznych – gospodarcze znaczenie wielkich inwestycji w Polsce. Potencjał wykonawczy.
 • Specyfika dużych inwestycji. Standardy zarządzania. Pułapki i błędy.
 • Doświadczenie i unikatowe kompetencje przy wielkich projektach energetycznych.
 • Inwestycje w energetyce – finansowanie.
 • Skala inwestycji i potrzeb finansowych energetyki.
 • Pozycja energetyki na rynku finansowym – sektor zaufania czy ryzyka?
 • Wyzwania dla energetyki i instytucji finansujących. Możliwości rynku finansowego.
 • Rola państwa w finansowaniu inwestycji strategicznych.
 • Górnictwo. Rentowna kopalnia.
 • Czy w Polsce możliwe jest opłacalne wydobycie węgla kamiennego?
 • Uwarunkowania (ekonomiczne, organizacyjne i geologiczne) rentowności w wydobyciu węgla kamiennego.
 • Inwestycje służące podniesieniu wydajności kopalń.
 • Modelowa kopalnia. Próba symulacji.
 • Rynek energii 2030.
 • Trendy zmieniające rynek energii w Europie – wpływ polityki ochrony klimatu i redukcji emisji.
 • Czy w 2030 r. będzie wolny rynek energii? Rynek mocy. Trendy w europejskich regulacjach.
 • Koszty zmian zachodzących w europejskiej energetyce (wsparcie energii ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych) ponoszone przez końcowych odbiorców.
 • Struktura, zasady i mechanizmy rynku – co nas czeka w najbliższej przyszłości?
 • Nowe moce energetyczne w Europie.
 • Drogo, coraz drożej? Czynniki cenotwórcze na rynku energii w UE.
 • Prosumenci i energetyka rozproszona na rynku.
 • Cena energii i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki.
 • Energetyka – rynek mocy.
 • Rynek energii w Europie i Polsce – czas na zmiany.
 • Rynki zdolności wytwórczych – ku gospodarce planowanej. Regulacje europejskie.
 • Model rynku mocy dla Polski. Bilans korzyści i wad.
 • Skutki wdrożenia rynku mocy i kontraktów różnicowych dla klientów i inwestorów.
 • Odnawialne źródła energii.
 • Udział OZE w zaopatrzeniu w energię – dzisiaj i jutro. Docelowy udział OZE w miksie energii (2030 r.).
 • Dynamika i kierunki rozwoju OZE – uwarunkowania w Europie. Specyfika wybranych krajów UE.
 • Jakie rodzaje energii odnawialnej dla Polski? Wpływ regulacji na inwestycje.
 • OZE a stabilność systemu elektroenergetycznego. Koszty instalacji, ich funkcjonowania. Wsparcie ze środków publicznych.
 • Integracja OZE z rynkiem energii.
 • Przyszłość OZE – nowe technologie, poprawa sprawności, dostępność.
 • Energetyka obywatelska.
 • Energetyka obywatelska, prosument i generacja rozproszona w Polsce – stan obecny i perspektywy. Czy czeka nas rewolucja?
 • Wpływ energetyki obywatelskiej na lokalny rozwój gospodarczy, przyszłość terenów niezurbanizowanych i poziom bezpieczeństwa energetycznego.
 • Otoczenie i bariery regulacyjne a dynamika inwestycji w energetyce rozproszonej. Spółdzielnie energetyczne.
 • Możliwości i zasady współpracy energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Konieczne zmiany w regułach bilansowania sieci i podziale kosztów.
 • Rynek gazu w Polsce.
 • W drodze do wolnego rynku gazu w Polsce. W którym miejscu jesteśmy?
 • Polityka regulacyjna i postępy liberalizacji.
 • Polski system obrotu gazem a europejska wizja wolnego rynku.
 • Obligo giełdowe – bilans i perspektywa.
 • Potentat i nowi dostawcy w realiach wolnego rynku.
 • Strategie zakupowe dużych odbiorców przemysłowych.
 • Efektywność energetyczna w Europie.
 • Europejskie programy wspierania efektywności energetycznej. Dokonania i doświadczenia.
 • Gdzie są rezerwy? Przemysł, transport, budownictwo, gospodarka komunalna. Kraje UE w drodze do efektywności energetycznej.
 • Jak najskuteczniej stymulować przedsięwzięcia efektywnościowe. Finansowanie projektów.
 • Oszczędni i inteligentni. Technologia w służbie efektywności.
 • Polskie programy wsparcia, doświadczenia, osiągnięcia i potencjał w dziedzinie efektywności energetycznej.
 • Surowcowe bezpieczeństwo Europy.
 • Zasoby surowcowe UE. Surowce kluczowe i ich dostępność.
 • Skala uzależnienia krajów UE od importu surowców i paliw. Wpływ tych zależności na kondycję i stabilność rynków towarowych i finansowych.
 • Gospodarcze skutki importu surowców przez kraje Europy.
 • Jak zmniejszyć stopień zależności gospodarki europejskiej od importu surowców?
 • Efektywność gospodarowania zasobami, recykling. Dywersyfikacja kierunków dostaw i źródeł.
 • Surowce i solidarność. Wspólna polityka importowa i strategie negocjacyjne a wolny rynek.
 • Innowacje w energetyce i górnictwie.
 • Ograniczenia w dostępie do zasobów i ceny surowców a nowe technologie w sektorze energetyczno-paliwowym.
 • Polityka ochrony klimatu jako czynnik stymulujący innowacyjność. Przykłady rozwiązań.
 • Jakie projekty i technologie (realizowane i planowane) mają szanse na finansowanie ze środków UE?
 • Innowacyjność a realia rynku paliw i energii. Dostępność i rentowność nowych technologii.
 • Czyste technologie węglowe. Czy to się może opłacać?

8. ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie. Biznes 4.0.
 • Technologia i biznes – skala i głębokość zmian ostatniej dekady. Główne trendy i tendencje.
 • Jak to działa? Fabryka przyszłości – produkcja z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi zarządzania.
 • Szybciej, taniej, lepiej. Efektywność dzięki technologii. Granice optymalizacji?
 • Menedżer i pracownik w firmie przyszłości. Człowiek, kreatywność, sztuczna inteligencja.
 • Nowoczesna firma. Przestrzeń i organizacja pracy.
 • Bodźce i trendy w aranżowaniu nowoczesnej przestrzeni pracy.
 • Pracownicy pokolenia Y w biurze czy fabryce – nowe style działania, mentalność, wymagania.
 • Nowe metody zarządzania a funkcjonalność pomieszczeń.
 • Transparentność, mobilność i elastyczność, pełne wykorzystanie nowych technologii.
 • Jak stworzyć firmę działającą globalnie?
 • Inicjowanie działalności gospodarczej z pominięciem etapu lokalnego i krajowego.
 • Warunki powodzenia – pomysł, produkt, nisza, technologia.
 • Trudności i ryzyko na starcie. Wielość kultur, środowisk, systemów regulacyjnych.
 • Zarządzanie „globalnym start-upem”. Kompetencje i wyzwania. Doświadczenie i wiedza ekspercka.
 • Big Data – nowa rewolucja? Wyzwania i zagrożenia.
 • Wielkie zbiory danych w gospodarce i życiu publicznym. Zmienność i różnorodność zbiorów danych.
 • Wzrost globalnego wolumenu danych jako wyzwanie dla twórców narzędzi do analizy i wsparcia procesu zarządzania ich zbiorami.
 • Innowacyjne zarządzanie danymi w gospodarce i administracji publicznej. Zagrożenia dla bezpieczeństwa danych.
 • Przykłady wykorzystania Big Data w praktyce biznesowej. Nowe narzędzia analityki a jakość procesu decyzyjnego. Koszty i zyski.
 • Polska liderem międzynarodowego rynku usług Big Data? Realność takiej perspektywy – warunki do spełnienia.
 • Big Data a nowa koncepcja prywatności. Rola regulacji i edukacji.
 • Odpowiedzialna firma wobec nowych wyzwań.
 • CSR w strategiach firm – dotychczasowa praktyka i doświadczenia.
 • Odpowiedzialność społeczna w czasach stagnacji gospodarczej. Nowe oczekiwania.
 • Kryzys neoliberalizmu i „ludzka twarz biznesu”. Maksymalizacja zysku a wizerunek firmy.
 • Nowe formy działań w obszarze CSR wobec presji na ochronę środowiska i klimatu.
 • Odpowiedzialna firma na rynku pracy i w relacjach ze środowiskiem lokalnym (samorząd, organizacje społeczne).

9. MIASTO, SAMORZĄD, INWESTYCJE

 • Inwestycje samorządu w perspektywie 2020.
 • Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości inwestowania: środki własne i zewnętrzne.
 • Bilans inwestycji w miastach i gminach. Dobre i złe doświadczenia ostatniej dekady.
 • Jak inwestować w rozwój? Środki z perspektywy 2014-2020.
 • Inteligentne miasta.
 • Inwestycje zmieniające organizm miejski w smart city.
 • Kreowanie inteligentnej przestrzeni miejskiej.
 • Infrastruktura (transport, energetyka, komunikacja) niezbędna do realizacji idei smart.
 • Świadomość mieszkańców i polityków w procesie wdrażania elementów smart city.
 • Mieszkalnictwo.
 • Podaż i ceny mieszkań a zasobność społeczeństwa.
 • Budownictwo mieszkaniowe według deweloperów.
 • Rola państwa w rozwoju mieszkalnictwa. Skuteczność programów wspierających zakup mieszkania.
 • Nowe mieszkania na wynajem – polityka państwa a wolny rynek.
 • Miasto od nowa. Człowiek, przestrzeń, infrastruktura.
 • Główne tendencje w rozwoju współczesnych organizmów miejskich. Ucieczki na przedmieścia i powroty do miasta.
 • Siła przyciągania. Centrum tradycyjne kontra centrum handlowe.
 • Ewolucja zachowań i preferencji mieszkańców. Potrzeba przestrzeni publicznej.
 • Miasto dostępne. Nowoczesna infrastruktura komunikacyjna.
 • Jak budować atrakcyjność miasta? Nowe możliwości dla biznesu i gospodarki.
 • Rewitalizacja przestrzeni miejskiej.
 • Europejskie programy wspierające kompleksową rewitalizację miast i dużych obszarów miejskich.
 • Nowe funkcje obiektów w przestrzeni poprzemysłowej. Możliwości, koncepcje, realizacja.
 • Miasto i ludzie. Problemy i szanse związane z rewitalizacją obszarów o zabudowie mieszkalnej.
 • Nowa przestrzeń jako atut miasta. Funkcjonalność i jakość życia. Wizerunek i atrakcyjność dla inwestorów.
 • Kreatywne zarządzanie przestrzenią publiczną.
 • Granice wolności. Przestrzeń prywatna i komercyjna a przestrzeń publiczna we współczesnych miastach.
 • Struktura przestrzenna miasta i jego szanse rozwojowe.
 • Ewolucja świadomości mieszkańców – potrzeba wspólnej przestrzeni i jej funkcje.
 • Tworzenie i zarządzanie „żywą” przestrzenią publiczną. Sukcesy i porażki.
 • Gospodarka odpadami. Aktualne problemy.
 • Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w Polsce – podstawowe dane.
 • Problemy w gospodarce odpadami w świetle nowelizacji przepisów.
 • Kontrola strumienia odpadów i egzekucja opłat za odbiór odpadów.
 • Inwestycje w sektorze gospodarki odpadami.
 • Odbiór społeczny planowej gospodarki odpadami (spalarnie, handel odpadami).
 • Kontrakty wojewódzkie – czas realizacji.
 • Kontrakty jako zmiana w podejściu do finansowania rozwoju w regionach – cel, realizacja, rozliczenie.
 • Przykłady planowanych i realizowanych inwestycji. Wstępna waloryzacja.
 • Kontrakty a specjalizacje regionów.
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako uzupełnienie kontraktów terytorialnych.
 • Wodociągi i kanalizacja.
 • Program i źródła finansowania inwestycji w sektorze na lata 2014-2020.
 • Finansowanie wodociągów w modelu 3T (Tariff, Taxes and Transfers) oraz ze źródeł zewnętrznych, takich jak granty i pożyczki.
 • Samorządy a własne ujęcia wody.
 • Przyszłość branży wod.-kan. w Polsce a trendy w Europie.
 • Budżety partycypacyjne.
 • Plusy i minusy budżetów partycypacyjnych.
 • Doświadczenia miast, rola samorządu, organizacji pozarządowych, ruchów miejskich.
 • Proces budowy budżetu partycypacyjnego – od konsultacji, przez zgłaszanie pomysłów, po wybór zadań do realizacji.
 • Prywatni partnerzy samorządów.
 • Nowe otwarcie we współpracy sektora publicznego i prywatnego.
 • Nie tylko PPP. Zakres i formy współdziałania – prywatyzacje, wspólne inwestycje, programy edukacyjne.
 • Interes publiczny na wolnym rynku. Jakość i sprawność procedur kwalifikacyjnych.
 • Samorządy i biznes – trudny związek z przyszłością?
 • Rola specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu systemami miejskimi. Ciepłownictwo i energetyka, gospodarka odpadami, media, infrastruktura IT.
 • Niska emisja.
 • Źródła, skala i skutki zjawiska niskiej emisji.
 • Narastający problem – wzrastająca świadomość mieszkańców.
 • Jak kompleksowo rozwiązywać problem niskiej emisji?
 • Rola branży ciepłowniczej w ograniczaniu zjawiska.
 • Specjalistyczne technologie w walce z niską emisją.
 • Polityka miejska i współpraca z zewnętrznymi partnerami (fundusze i agendy państwa, organizacje pozarządowe).

10. RYNEK ZDROWIA

 • Demografia, zdrowie, gospodarka. Dlaczego starość ma przyszłość?
 • Starzenie się społeczeństwa w liczbach.
 • Zadanie dla kilku ministerstw – polityka senioralna.
 • Emerytury, koszty leczenia, opieki i aktywizacji zawodowej – perspektywa ekonomiczna.
 • Sam budżet państwa może nie wystarczyć:
  • Spojrzenie inwestorów – rynek usług dla osób w podeszłym wieku.
  • Ubezpieczenia dodatkowe – czy mogą być propozycją dla seniorów?
  • Innowacyjne technologie pomocne w funkcjonowaniu osób starszych – w jaki sposób można poprawić ich dostępność?
 • Zdrowy szpital, czyli jaki? (część I)
 • Sytuacja finansowa szpitali w Polsce. Zobowiązania i płynność finansowa podmiotów leczniczych a ciągłość udzielanych świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo pacjentów.
 • Koszty funkcjonowania jednostek – analiza wybranych wskaźników w ostatnich latach.
 • Organizacja i finansowanie leczenia – rozwiązania w wybranych dziedzinach medycyny z perspektywy płatnika i menedżerów zarządzających szpitalami.
 • Restrukturyzacja, przekształcenia podmiotów leczniczych, procesy konsolidacyjne – plany samorządów.
 • Warunki dla lokowania kapitału w sektorze szpitalnym przez prywatnych inwestorów.
 • Zdrowy szpital, czyli jaki? (część II)
 • Ubezpieczenia szpitali i zarządzanie ryzykiem klinicznym.
 • Roszczenia pacjentów w Polsce – jak optymalnie zarządzać sporem?
 • Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych kosztuje, ale nie ma innej drogi.
 • Outsourcing w ochronie zdrowia – nowe kierunki.
 • Inwestycje szpitalne w perspektywie finansowej 2014-2020.
 • Zakupy aparatury medycznej, wyposażenia – wybrane aspekty finansowe i prawne.
 • Innowacje w medycynie.
 • Trendy w terapii wybranych chorób – leki biologiczne, terapie celowane, terapie genowe, stosowanie komórek macierzystych.
 • Na bloku operacyjnym – przełamywanie kolejnych barier.
 • Aparatura medyczna – przykłady najnowszych technologii i możliwości ich stosowania w polskich placówkach ochrony zdrowia.
 • Technologie informacyjne, telemedycyna, urządzenia mobilne – wybrane rozwiązania.
 • Innowacje dostępne dla pacjentów – dyskusja o finansowaniu najnowszych metod leczenia.

11. GLOBALNA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

 • Ekspansja zagraniczna polskiego biznesu.
 • Nowe priorytety polskiej aktywności gospodarczej za granicą jako alternatywa dla dotychczasowych kierunków. Perspektywiczne dla polskiego biznesu regiony świata.
 • Działania państwa wspierające ekspansję firm. Renesans dyplomacji ekonomicznej.
 • Finansowanie eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm. Przegląd możliwości.
 • Rola czempionów. W jaki sposób ekspansja zagraniczna gigantów „ciągnie za sobą” mniejsze firmy?
 • Polska żywność w świecie.
 • Gospodarcze skutki perturbacji politycznych na Wschodzie.
 • Nowe, alternatywne kierunki eksportu polskiej żywności – już wykorzystywane i potencjalne.
 • Oczekiwane przez eksporterów wsparcie państwa – możliwości i mechanizmy.
 • Rola efektywnej współpracy wewnątrz branży dla skuteczności ekspansji polskich produktów na wielkie i chłonne rynki świata.
 • Sieci handlowe w eksporcie polskiej żywności.
 • Internacjonalizacja, czyli firma na globalnym rynku.
 • Ekspansja zagraniczna firm i związane z nią problemy.
 • Doświadczenie, znajomość rynku, środowiska i kultury. Pułapki niewiedzy.
 • Jak budować kompetencje potrzebne, by działać na rynkach odległych geograficznie i kulturowo?
 • III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka – Europa Centralna (część I).
 • Bilans dotychczasowego funkcjonowania programu Go Africa – okiem administracji i okiem przedsiębiorców. Rola wsparcia politycznego na obcych, w tym afrykańskich, rynkach. Jak powinien wyglądać model takiego wsparcia?
 • Wsparcie finansowe dla inwestycji i eksportu. Dostęp do finansowania komercyjnego, ocena ryzyka.
 • Razem czy osobno? Możliwości międzynarodowej współpracy w wejściu na afrykańskie rynki. Wspólne inicjatywy firm wschodnioeuropejskich.
 • Otoczenie biznesu w wybranych krajach afrykańskich – dostępność siły roboczej, zwłaszcza wykwalifikowanej, infrastruktura. Z jakimi barierami muszą liczyć się przedsiębiorcy i jak uczestniczyć w ich usuwaniu?
 • III Forum Współpracy Gospodarczej Afryka – Europa Centralna (część II).
 • Czas konkretnych rozwiązań.
 • Współpraca gospodarcza – obiecujące branże (sektor rolno-spożywczy, energetyka, surowce. Inne? Jakie?).
 • Infrastruktura. Kraje Afryki planujące duże inwestycje. Europejskie i polskie firmy jako wykonawcy.
 • Kraje i rejony Afryki skutecznie sprzyjające inwestycjom.
 • Możliwe pola współpracy okołoekonomicznej (wymiana studentów, współpraca naukowa) – stan obecny i perspektywy.
 • Międzynarodowe i unijne programy współpracy z Afryką – szansa na aktywność gospodarczą.
 • IV Forum Gospodarcze Europa-Chiny (część I).
 • Perspektywy dla chińskiej gospodarki. Analiza makroekonomiczna – szanse i zagrożenia.
 • Konsekwencje chińskiego zwrotu gospodarczego – z rynku producenta na rynek konsumenta. Co to oznacza dla handlu z Chinami i dla inwestycji w tym kraju?
 • Świat nowych sojuszy. Czy TTIP osłabi europejsko-chiński handel i kontakty gospodarcze?
 • Rosja w tle. Jak kryzys w stosunkach UE z Rosją wpłynie na stosunki gospodarcze Europy z Chinami? Chiński rynek alternatywą (w niektórych obszarach) dla rosyjskiego.
 • IV Forum Gospodarcze Europa-Chiny (część II).
 • Zacieśnienie współpracy Chin z regionem Europy Centralnej. Inicjatywa 16+1 – pierwsze efekty?
 • Bilans programu Go China.
 • Potencjał poszczególnych branż – np. Chiny stawiają na sektor rolno-spożywczy, szansa dla polskich producentów na eksport, ale i inwestycje?
 • Chińskie inwestycje – dlaczego tak mało. Branże potencjalnie atrakcyjne dla chińskich inwestycji.
 • Rola chińskich funduszy inwestycyjnych w budowaniu relacji z Europą Centralną.
 • Finansowanie wymiany handlowej i wzajemnych inwestycji – rola agend państwowych i instytucji komercyjnych. Czy obecny potencjał finansowy jest wystarczający do rozwoju dwustronnych relacji?
 • Możliwości współpracy firm z CEE z chińskimi na rynkach trzecich. Partnerstwo czy konkurencja?
 • Pokonać barierę odległości. Wzrost wymiany handlowej z Chinami szansą na rozwój branży logistycznej.
 • Potencjał współpracy badawczo-rozwojowej na potrzeby przemysłu – np. w branży wydobywczej.
 • Przyciąganie inwestycji – wymiana doświadczeń, czyli strefy ekonomiczne w Polsce i w Chinach.
 • I Forum Bałkańskie.
 • Koniunktura gospodarcza i perspektywy rozwoju krajów regionu zachodnich Bałkanów.
 • Stan i perspektywy negocjacji umowy o stowarzyszeniu z UE krajów zachodniobałkańskich oraz deklaracje członkostwa w UE.
 • Obecność polskich firm z ofertą eksportową, usługową i inwestycyjną w Serbii i pozostałych krajach regionu.
 • Instrumenty wsparcia finansowego polskiego eksportu i ekspansji w krajach zachodniobałkańskich.
 • I Forum Gospodarcze Polska – region Zatoki Perskiej.
 • Rynki rejonu Zatoki Perskiej z punktu widzenia polskiego eksportera lub inwestora. Zasoby kapitałowe, siła nabywcza, perspektywy rozwoju i popytu.
 • Rynki priorytetowe dla polskiej gospodarki: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Katar.
 • Europa i Polska jako stabilny i dynamiczny partner gospodarczy. Atuty, możliwości i ograniczenia w oczach partnerów arabskich.
 • Polskie firmy branży naftowej i budowlanej na terenie Arabii Saudyjskiej; współpraca z arabskimi partnerami i jej dalsze perspektywy.
 • Gałęzie produkcji atrakcyjne dla odbiorcy z regionu Zatoki Perskiej. Atrakcyjne nisze. Przemysł rolno-spożywczy. Wyroby luksusowe.
 • Spotkania gospodarcze Polska-Wietnam.
 • Spotkania gospodarcze Polska-Japonia.
 • Polsko-Czeskie Spotkania Gospodarcze.

12. POZOSTAŁE SESJE

 • Przemysł czasu wolnego w Polsce i w Europie.
 • Rola infrastruktury sportu, rekreacji, turystyki, kultury. Wielkie inwestycje i programy inwestycyjne.
 • Światowe trendy w przemyśle czasu wolnego. Potencjał i dynamika.
 • Wpływ oferty związanej z wykorzystaniem czasu wolnego na atrakcyjność miast, regionów, kraju.
 • Rynek nieruchomości w Europie Centralnej.
 • Obecny etap i perspektywy rozwoju. Chłonność rynku i plany inwestorów.
 • Region czy poszczególne kraje? Postrzeganie rynku nieruchomości Europy Centralnej przez inwestorów zewnętrznych.
 • Jaki kapitał inwestuje na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości? Zainteresowanie globalnych funduszy. Rola aktywnego kapitału lokalnego.
 • Cele inwestorów. Sektory z perspektywą.
 • Rynek nieruchomości w Polsce.
 • Dojrzałość, nasycenie i potencjał. Stan polskiego rynku nieruchomości.
 • Atrakcyjne dla inwestorów segmenty rynku: biura, hotele, magazyny, centra handlowe.
 • Czego oczekują inwestorzy? Zmiany w regulacjach. Zachęty i ułatwienie.
 • Nowa sprawna administracja.
 • Standardy współczesnej administracji. Służba cywilna – kompetencje i etyka.
 • Zarządzanie w administracji i w biznesie. Podobieństwa i różnice.
 • System zamówień publicznych w gospodarce wolnorynkowej.
 • Transparentnie i efektywnie. Relacje między administracją a sektorem prywatnym.
 • Innowacyjne rolnictwo.
 • Jak skutecznie działać na rzecz innowacyjności w produkcji rolnej?
 • Wymagania w ochronie środowiska a efektywne rolnictwo.
 • Inwestycje w nowoczesne przetwórstwo.
 • Firmy nawozowe i nowe produkty. Współpraca chemii z rolnictwem.
 • Perspektywa finansowa UE jako źródło wsparcia inwestycji w rolnictwie.
 • Nowoczesne rolnictwo jako gwarant bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 • Wręczenie nagród PARP.
 • Wręczenie nagrody CEED.
 • TOP Inwestycje komunalne. Najlepsze praktyki inwestycyjne w samorządach.

 

Więcej informacji na temat wydarzenia można uzyskać na stronie: http://www.eecpoland.eu