Nabór wniosków „Wsparcie w ramach dużego bonu” – edycja 2015 rok

Autor: Anna Brzezińska
2015-03-12

W dniu 10 marca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu.

 

Dla kogo?

Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:

1) opracowanie:

a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,

b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,

c) prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,

d) strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;

2)  wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

 

Kto może być wykonawcą usługi?

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową przedstawiona została w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym (Dz. Urz. MN i SzW z 2014 r., poz. 38). Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępny jest pod adresem: (link).

 

Jaka jest maksymalna kwota wsparcia?

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50 000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Pomoc finansowa w ramach Programu udzielana jest w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego  i stanowi refundację.

 

Jakie są pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie?

Wsparcie w ramach Programu może być udzielone przedsiębiorcy, który złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków – edycja 2015 r.

Przedsiębiorca, który w poprzednich edycjach Programu otrzymał wsparcie, może ubiegać się o uzyskanie wsparcia po raz kolejny.

 

Do kiedy można składać wnioski?

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00.

Uwaga: W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje z 3-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.parp.gov.pl o skróconym terminie zakończenia składania wniosków.

 

Jaki jest budżet programu?

Budżet programu Wsparcie w ramach dużego bonu w 2015 roku przeznaczony na wsparcie dla przedsiębiorców wynosi 4 120 000 zł.

Pula środków przeznaczonych na odwołania dla przedsiębiorców stanowi 5% budżetu Programu przeznaczonego na wsparcie.

Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Dokumentacja dla programu Wsparcie w ramach dużego bonu dostępna jest na stronie internetowej  www.parp.gov.pl (zakładka Dofinansowanie, karta Wsparcie w ramach dużego bonu) (link)

 

Więcej informacji na stronie: www.parp.gov.pl