Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

Autor: J.Krzysik
2017-01-20

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.


oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
działanie: 1.4 Wsparcie MŚP
poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
typ projektu: Rozwój MŚP


Nabór wniosków rozpoczyna się 30 stycznia 2017, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 21 lutego 2017 , do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

•    Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 60% wydatków kwalifikowanych.

•    Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych
minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.
maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł.

•    Kwota przeznaczona na konkurs
Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 85 000 000 zł.
•    Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane w formie pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia MIiR oraz Rozporządzenia nr 1407/2013.

•    Zakończenie realizacji projektu – do 30 czerwca 2018 r.
Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć złożenie wniosku o płatność końcową.

Wysoko premiowane będą projekty, których wdrożenie jest wynikiem przeprowadzonych przez przedsiębiorcę prac badawczo – rozwojowych, a także takie projekty w wyniku, których na rynek zostaną wprowadzone innowacyjne produkty lub usługi.
Podkarpacka Izba Gospodarcza oferuje Państwu swoje usługi w zakresie zarówno pozyskiwania środków z funduszy unijnych jak i ich rozliczania. Oczywiście ilość projektów, które mogą przygotować doradcy jest ograniczona, dlatego już teraz zapraszamy na konsultacje oraz omówienia Państwa projektów i wstępne rezerwacje terminów na przygotowanie wniosków i dokumentacji w planowanych konkursach.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego zapraszamy do kontaktu w Działem Doradztwa Podkarpackiej Izby Gospodarczej, pod numerem telefonu: 13 432 34 47, 13 436 95 90 lub prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mailowy: .