Nabór do programu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”

Autor: Anna Brzezińska
2015-04-24

Już tylko do 6 maja można składać wnioski w ramach konkursu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”. Organizatorem konkursu jest Fundacja PZU.

Celem konkursu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin poprzez zorganizowane formy opieki nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców.

W ramach programu, przyznawane są dotacje na realizację projektów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i integracyjnych, kierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje, które realizują projekty polegające na organizowaniu zajęć edukacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, wycieczek, a także na prowadzeniu profesjonalnych i efektywnych działań, służących przygotowaniu do życia dzieci i młodzież niepełnosprawną.

Priorytetowo traktowane będą projekty, których celem będzie uruchomienie regularnych form opieki i stałych mechanizmów wsparcia, a także zaangażowanie rodziców i rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych.

W konkursie mogą brać udział podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) (organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego). Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie przez Wnioskodawcę osobowości prawnej.

Dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające dokładnie 6 miesięcy, od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. Wysokość wnioskowanej dotacji może wynosić maksymalnie 50 000,00 zł.

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy (środki pieniężne). Wnioskodawcy w wysokości 10% wartości dotacji.

Regulamin konkursu - tutaj

Źródło: http://fundacjapzu.pl/