Na co konkretnie może przeznaczyć dotację z UE przedsiębiorca z sektora MŚP?

Autor: Agnieszka Jamrogiewicz
2015-10-18

Pytanie postawione w tytule zadaje sobie wielu przedsiębiorców chcących starać się o dotację. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, zarządzający Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO) opublikował wytyczne, w których wymieniono wydatki na rozwój firmy, jakie będą mogli ponosić w ramach projektów przedsiębiorcy z sektora MŚP.

 

Jakie wydatki są kwalifikowalne?

Wytyczne, o których mowa zawierają szczegółowe informacje odnośnie zasad rozliczania poszczególnych wydatków w projektach.

Z punktu widzenia przedsiębiorców, kluczowe jest wyliczenie rodzajów wydatków inwestycyjnych, jakie są kwalifikowalne, a więc mogą być ponoszone w projektach i współfinansowane przez UE.

 

Są to wydatki na:

  1. roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane;
  2. nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu  pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości;
  3. spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu;
  4. nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich;
  5. nabycie środków transportu (ale tylko wózków jezdniowych lub pojazdów specjalnych takich, jak: pojazdy samowyładowcze, pojazdy golfowe i do poruszania się po śniegu oraz wszystkie inne NIE przeznaczone do przewozu osób i towarów.

 

Gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe informacje?

 

Szczegółowe zasady ponoszenia kosztów w projektach inwestycyjnych dla MŚP znajdują się w przedmiotowych wytycznych TUTAJ

 

Źródło: www.rpo.podkarpackie.pl