Możliwości wsparcia dla osób młodych

Autor: KP
2015-05-25

Fundusze Europejskie na lata 2014–2020 dają wiele możliwości, aby aktywnie przeciwdziałać bezrobociu ludzi młodych. Dostępne, w ramach nowej perspektywy unijnej rozwiązania będą wspomagać młodych na starcie w dorosłe życie.

Instrumenty wsparcia dla młodych osób są przewidziane w :

 1. Programie Operacyjnym (PO) Wiedza, Edukacja, Rozwój
 2. PO Polska Wschodnia
 3. Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego

Ponadto ciekawe rozwiązania zawarte są w :

 • Programie ERASMUS Plus
 • Programie Moja Pierwsza Praca z EURES

Warto także wspomnieć o funduszach pożyczkowych, mogących być atrakcyjnym źródłem finansowania w przypadku założenia własnej firmy przez młodą osobę.

PO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ

Program ten jest w dużej mierze kontynuacją realizowanego w poprzednich latach PO Kapitał Ludzki.

W ramach tzw. Osi I „Osoby młode na rynku pracy” oferowane będą 3 główne rodzaje wsparcia dla osób młodych, czyli do 29 roku życia :

 •  dofinansowywane praktyki, staże, szkolenia a także dofinansowanie do zatrudnienia realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy
 • szkolenia, doradztwo zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy realizowane przez instytucje szkoleniowe
 • wsparcie dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy np. niepełnosprawnych, opuszczających ośrodki wychowawcze

W ramach tzw. działania 4.2. PO WER przewidziano tzw.

             Programy mobilności ponadnarodowej.

Umożliwią one osobom do 35 roku życia skorzystanie z kompleksowego wsparcia, które będzie obejmować:

 • przygotowanie (psychologiczne, językowe oraz kulturowe)
 • pobyt uczestników za granicą (staż/praktyka u zagranicznego pracodawcy)
 • działania o charakterze aktywizującym uczestników po powrocie do kraju.

PO POLSKA WSCHODNIA

Program Operacyjny Polska Wschodnia skierowany jest do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i kontynuuje Program Rozwój Polski Wschodniej.

Przewidziano tutaj oś Priorytetową pn. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, w ramach której utworzone zostaną tzw. Platformy Startowe dla nowych pomysłów, umożliwiające młodym ludziom do 35 roku życia uruchomienie i rozwój własnej firmy.

Platformy startowe będą oferowały następujące działania:

 1. Ocenę pomysłów biznesowych przez panel ekspertów
 2. Wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego i strategii przedsiębiorstwa

W ramach osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Platformy Startowe będą tworzone przez ośrodki innowacji (typu parki naukowo – technologiczne, inkubatory technologiczne).

Nabór wniosków jest przewidziany na październik br.

 Można więc przypuszczać, że uruchomienie działań platform startowych przypadnie na rok 2016.

RPO PODKARPACKIE

W RPO Podkarpackim będzie można skorzystać z szeregu działań w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.

Będą to np:

 •  Programy aktywizacji zawodowej (w tym staże, praktyki) w szczególności dla kobiet, osób niepełnosprawnych, osób odchodzących z rolnictwa
 •  Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i szkolenia dla osób rozpoczynających działalność

ERASMUS PLUS

Program ERASMUS PLUS obejmuje trzy główne typy działań:

 • : mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet ( popularyzacja wiedzy o UE) i Sport.

Jest w zasadzie kontynuacją popularnego w poprzednich latach wśród studentów programu ERASMUS

TWOJA PIERWSZA PRACA Z EURES

 Program mobilności zatrudnienia mający pomóc młodym Europejczykom w znalezieniu pracy lub odbyciu stażu w innych krajach UE.

Z programu finansowane są kursy językowe oraz inne formy szkoleń. Pokrywane są również koszty podróży osób starających się o pracę lub praktyki zawodowe w miejscu pracy, dzięki czemu mogą one pojechać na rozmowę kwalifikacyjną lub przeprowadzić się do innego kraju UE w celu podjęcia pracy.

Program skierowany jest do osób między 18 a 35 rokiem życia.

FUNDUSZE POŻYCZKOWE

Obok programów unijnych, atrakcyjnym źródłem finansowania pomysłów biznesowych są fundusze pożyczkowe.

Oferują one pożyczki na preferencyjnych warunkach, także na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Główne korzyści z finansowania przez fundusze pożyczkowe :

 • preferencyjne warunki – oprocentowanie stałe już od 0,44%
 • Minimum formalności
 • Fachowa pomoc doświadczonych doradców

Fundusze pożyczkowe działają w kilku miastach Podkarpacia.