Miliony na rozwój przedsiębiorczości w Bieszczadach

Autor: Marta Sanocka
2018-09-18

Miliony na rozwój przedsiębiorczości w Bieszczadach

Zarząd województwa podjął dziś decyzję o przeznaczeniu 8 mln złotych na dofinansowanie projektów, które zostaną zgłoszone przez przedsiębiorców działających w sektorze usług turystycznych, zlokalizowanych na terenie Bieszczad.

Celem tej decyzji jest poprawa infrastruktury i podniesienie jakości usług świadczonych dla turystów odwiedzających Bieszczady. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające od co najmniej roku na terenie Bieszczad, tj. w jednej z gmin: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz i Bircza.

Wsparcie, polegające na dofinansowaniu projektów do 70% kosztów kwalifikowanych przewidziane jest dla inwestycji polegających na stworzeniu nowych lub ulepszeniu już istniejących produktów i usług turystycznych zlokalizowanych na terenie objętym projektem. Udzielone dotacje będą mogły zostać wykorzystane m.in. na roboty budowlane, zakup nieruchomości ora zwartości niematerialnych i prawnych jak np. patentów, licencji czy praw autorskich.

Środki pieniężne mają jak najszybciej trafić do przedsiębiorców. Nabór ma zatem ruszyć już 22 października i trwać do 15 grudnia. Do połowy przyszłego roku wybrane projekty mają zostać zakontraktowane. Ich realizacja ma zakończyć się do końca 2020 roku. Wsparcie będzie udzielane w formie pomocy de minimis, dlatego nie może przekroczyć równowartości 220 tys. euro.

Podczas spotkania ogłoszono także, że po wielu miesiącach negocjacji Komisja Europejska wydała zgodę na dodanie nowej kategorii projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 - Minimalizacja zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności. Dzięki temu możliwe stanie się dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w Bieszczadach. Uruchomienie naboru wniosków jest planowane w pierwszej połowie 2019 roku. Beneficjentami środków w ramach tego programu będą mogły być gminy objęte Programem Strategicznego Rozwoju Bieszczad oraz Programem Strategicznym „Błękitny San” należące do obszaru Natura 2000. Ich zadaniem będzie nabór ostatecznych odbiorców, jakimi będą właściciele nieruchomości, przy których powstaną następnie przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Przypomnimy, że województwo podkarpackie osiąga doskonałe wyniki we wdrażaniu RPO. Pod względem płatności, plasuje się na drugim miejscu w kraju.

 

źródło: podkarpackie.pl