Milion złotych na dotacje na wymianę źródeł ciepła. Wnioski można składać od 10 kwietnia

Autor: Marta Sanocka
2018-03-23

Milion złotych na dotacje na wymianę źródeł ciepła. Wnioski można składać od 10 kwietnia

 

O dofinansowanie na wymianę źródeł ogrzewania, których głównym nośnikiem energii jest węgiel, na kotły gazowe, elektryczne, olejowe lub biomasę, od 10 kwietnia br. mogą starać się właściciele budynków mieszkalnych. Celem programu jest zmniejszenie ilości pyłów i gazów emitowanych do atmosfery w okresie grzewczym.

 

Jakie inwestycje mogą zostać dofinansowane?

Dofinansowanie mogą uzyskać tylko i wyłącznie przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa podkarpackiego. Nieruchomość, której ma dotyczyć inwestycja, musi być własnością osoby ubiegającej się o dotacje. W przypadku współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na jej realizację. Nie ma możliwości ubiegania się o dotację na wymianę źródła ciepłą w lokalach o charakterze sezonowym. Pomocą mogą być objęte inwestycje polegające na wymianie pieca opalanego wyłącznie węglem na:

- kocioł gazowy,

- kocioł olejowy,

- kocioł elektryczny,

- kocioł opalany paliwem stałym np. biomasa lub węgiel (w tym przypadku warunkiem jest jednak posiadanie odpowiedniego certyfikatu dla danego urządzenia),

- przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach projektu PRZYJAZNY DOM mogą ubiegać się osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej w nieruchomości, której miałaby dotyczyć inwestycja. O dotację może ubiegać się tylko właściciel lub współwłaściciel danego budynku.

 

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

- zakup odpowiedniego kotła i/lub czujnika tlenku węgla,

-zakup węzła cieplnego.

Kosztami niekwalifikowanymi są:

- demontaż poprzedniej instalacji cieplnej,

- rozruch techniczny instalacji i urządzeń,

- koszty nadzoru nad realizacją inwestycji,

- roboty instalacyjne wewnątrz budynku,

- przyłącz do centralnej sieci cieplnej,

- inne koszty wiązane z montażem kotła lub węzła cieplnego.

 

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość pomocy finansowej, jaką można uzyskać w ramach programu, to 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 4500 zł. Od udzielonej pomocy nie jest pobierana prowizja. Wymaga ona jednak zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

Do kiedy i gdzie można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 10 kwietnia 2018 roku do 15 listopada 2018 roku lub do wyczerpania środków. Dokumenty można składać w formie papierowej w sekretariacie Biura Funduszu, pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 lub jego Przedstawicielstwach Zamiejscowych: Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.