Międzynarodowe konkursy przy wsparciu NCBR szansą dla polskich naukowców i przedsiębiorców

Autor: Anna Brzezińska
2015-03-19

Trwają nabory wniosków w ramach programów międzynarodowych, w których uczestniczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na dofinansowanie projektów z Polski NCBR przeznaczył ponad 8 mln euro.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uczestniczy w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Należą do nich programy europejskie, takie jak m.in. EUREKA czy ERANET, program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, program współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej z Japonią, programy bilateralne oraz programy w ramach tzw. współpracy sieciowej, np. Inicjatywa Cornet. NCBR oferuje dofinansowanie realizacji projektów badawczych przez podmioty z Polski, które zostaną wyłonione w międzynarodowych konkursach.

W ramach programów międzynarodowych w których uczestniczy NCBR jednostki naukowe i przedsiębiorcy (lub konsorcja) z Polski biorą udział w konkursach aplikując bezpośrednio w ramach poszczególnych programów, najczęściej poprzez elektroniczny system naboru wniosków. Dofinansowanie z NCBR otrzymują najlepiej ocenione w danym konkursie projekty, które znajdą się na międzynarodowej liście rekomendowanych do finansowania.

Trwające obecnie w programach nabory dotyczą różnych dziedzin, m.in. technologii materiałowych, morskich, inteligentnych sieci wysokoenergetycznych, surowców nieenergetycznych, nanomedycyny, onkologii, neurologii oraz zrównoważonego rolnictwa. Ponad połowa z nich zakończy się w marcu – najwcześniej w programach EuroNanoMed II (3 marca), ERA-NET FACCE SURPLUS (4 marca) oraz EUROSTARS 2 (5 marca). Ostatni z obecnie ogłoszonych naborów zakończy się 9 czerwca w dedykowanym technologiom materiałowym programie M-ERA.Net.

Aktualne nabory wniosków w programach NCBR

 

Program

Obszar (aktywne linki)

Zakończenie naboru

Kontakt

PROGRAMY KRAJOWE

RID - Rozwój Innowacji Drogowych

Innowacje w obszarze drogownictwa

10.04.2015 r.

dr inż. Piotr Pryciński

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE

M-ERA.Net

Technologie materiałowe

09.06.2015 r.

dr inż. Katarzyna Samsel

EUREKA

Brak ograniczeń tematycznych, jednak wynik projektu nie może mieć zastosowania innego niż do celów cywilnych

nabór 1/2015

30.05. 2015 r.
nabór 2/2015
15.10. 2015 r.

Iwona Bogucka

ERA-NET ERA-MIN

Surowce nieenergetyczne

19.05.2015 r.

Maria Bojanowska-Sot

Współpraca Polsko-Berlińska

Fotonika

12.05.2015 r.

Jolanta Drożdż

MARTEC II

Technologie morskie

29.04.2015 r.

Wojciech Piotrowicz

Pollux CORE 2015

Innovation in Services

22.04.2015 r.

dr Hanna Sroczyńska

Współpraca V4 - Japonia

Advanced Materials

10.04.2015 r.

Krystyna Maciejko

ERA.Net Smart Grids Plus 

Inteligentne sieci wysokoenergetyczne

08.04.2015 r.

Jolanta Drożdż

Inicjatywa CORNET

Badania branżowe

27.03.2015 r.

Joanna Makocka

 

1. Rozwój Innowacji Drogowych - RID

Przedsięwzięcie RID ukierunkowane jest na wsparcie badań, które mogą być wykorzystane do rozwoju i unowocześnieniu procesów realizowanych w działalności podstawowej GDDKiA, którą to zgodnie z ustawą o drogach publicznych jest m.in. rozwój sieci drogowej oraz utrzymanie i rozbudowa istniejących dróg krajowych.

Zakładany budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia RID wynosi 50 mln zł.

Beneficjenci: Jednostki naukowe posiadające siedzibę na terenie RP lub Konsorcja naukowe w skład których wchodzą wyłącznie jednostki naukowe posiadające siedzibę na terenie RP.

Do pobrania:

Kontakt:

Pytania dot. kwestii formalnych i proceduralnych w odniesieniu do Regulaminu:

Pytania dot. obszarów merytorycznych i zakresu tematycznego konkursu:

 

2.  M-ERA.Net

Tematy konkursu   

 • New Surfaces and Coatings
 • High performance synthetic and biobased composites
 • Tailoring of bioactive material surfaces for health applications
 • Materials  for Additive Manufacturing

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: http://m-era.net/joint-call-2015/participating-countries-regions-call-2015

Wnioskodawcy    

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi z polskimi przedsiębiorcami.

Nabór wniosków    

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny: https://www.vdivde-it.de/meranet-submission/submission

Procedura konkursowa   

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie składane są wnioski wstępne przez koordynatora projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum. Na tym etapie następuje weryfikacja możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu partnerów przez organizacje właściwe dla ich kraju.

 Do drugiego etapu zakwalifikowane zostaną projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania mniejszą od 300% budżetu krajowego. W tym celu wnioski wstępne poddane zostaną ocenie merytorycznej ekspertów wyłonionych z bazy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W drugim etapie wnioski pełne złożone w elektronicznym systemie poddane zostaną ocenie międzynarodowego panelu ekspertów.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: pierwszy kwartał 2016

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 0,5 mln euro.

Dofinansowanie  

 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe

Szczegółowe informacje: http://m-era.net/joint-call-2015

Materiały do pobrania:

 1. Guide for Proposers
 2. PreProposal Form
 3. Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie
 4. Przewodnik kosztów kwalifikowanych

3. EUREKA

Budżet konkursu na 2015 rok wynosi 4 mln zł - po 2 mln zł na nabór (w ramach 2 przewidzianych naborach).

Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków (1 EUR = 4.1582 PLN).

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA:

4. ERA-NET ERA-MIN

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu surowców nieenergetycznych.

Zakres konkursu

 The research and technological development (RTD) topics to be funded under the second ERA-MIN Joint Call (2015) address all aspects of the non-energy raw materials value chain, grouped into three topic areas:  

 1. Primary resources: exploration, extraction, minerals processing, metallurgy, mine closure and rehabilitation;
 2. Secondary resources (recycling); proposals are expected to recover critical metals (as defined by the European Commission), in a circular-economy vision, either from mining waste or bulk streams of end-of-life products:
 3. Substitution of critical materials.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 1. Tekes-Teknologian Ja Innovaatioiden Kehittaemiskeskus, TEKES, Finlandia
 2. Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie, ADEME, Francja
 3. Project Management Jϋlich (PtJ) on behalf of Federal Ministry of Education and Research (BMBF), PTJ, Niemcy
 4. Hungarian Scientific Research Fund, OTKA, Węgry
 5. Geological Survey of Ireland, GSI, Irlandia
 6. Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, NCBR, Polska
 7. Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, FCT, Portugalia
 8. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Ȋnvăţămȃntului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, UEFISCDI, Rumunia
 9. Verket för Innovationssystem, VINNOVA, Szwecja
 10. Turkiye Bilimsel Ve Teknolojik Arastirma Kurumu, TUBITAK, Turcja
 11. Ministry of Science, Technology and Productive Innovation, MINCYT, Argentyna
 12. Department for Science and Technology, DST, South Africa

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny ESS (The Electronic Submission System) dostępny na stronie:  http://www.era-min-eu.org

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych - ostatni kwartał 2015 roku

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Link do dokumentów konkursowych: http://www.era-min-eu.org/about/era-min-joint-call

Strona internetowa programu: http://www.era-min-eu.org

Materiały do pobrania:

 5. Współpraca Polsko-Berlińska

Konkursu na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w obszarze Photonic Components and Systems for Production and Measurement in the fields of Communication, Medicine, Lighting and Security.

NCBR przeznacza kwotę 4 000 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:

 1. Announcement - Call for proposals “Photonic Components and Systems for Production and Measurement in the fields of Communication, Medicine, Lighting and Security”
 2. Zasady udziału polskich wnioskodawców w drugim konkursie w obszarze fotoniki
 3. Załącznik nr 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 4. Załącznik nr 2 do Zasad - Wniosek o dofinansowanie
 1.  Załącznik nr 3 do Zasad - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i umowy
 1. Załącznik nr 4 do Zasad - Kryteria oceny formalnej
 2. Załącznik nr 5 do Zasad - Kryteria oceny merytorycznej

6. Martec II

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z dziedziny technologii morskich. Przyjęto zasadę, że dofinansowanie otrzymają wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II biorących udział w konkursie.

 Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące obszary badawcze:

 • Shipbuilding
 • Maritime equipment and services
 • Ship and port operation
 • Inland water and intermodal transport
 • Offshore industry/offshore technology
 • Offshore structures for renewable energy
 • Polar technology
 • Fishing/aquaculture
 • Safety and security 
 • Environmental impact
 • Human elements

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Białoruś
 • Niemcy (Koordynator Programu)
 • Francja
 • Litwa
 • Norwegia
 • Wielka Brytania
 • Polska (NCBR)

Elektroniczny system naboru wniosków zostanie uruchomiony na początku kwietnia. Informacja o dacie otwarcia naboru zostanie zamieszczona na stronie: www.ncbr.gov.pl

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej: http://www.martec-era.net.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kw. 2015 r.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Link do dokumentów konkursowych: http://www.martec-era.net/opencall

Strona internetowa programu: http://www.martec-era.net

Materiały do pobrania:

1. Konkursowa ulotka informacyjna

2. Wzór wniosku międzynarodowego

3. Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie

4. Klasyfikacja KIS

5. Klasyfikacja MAE

6. Klasyfikacja NABS

7. Przewodnik kwalifikowalności kosztów

 

7. CORE - projekty polsko-luksemburskie

W ramach tego konkursu można składać wnioski na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty w obszarze „Innovation in Services”.

NCBR przeznacza kwotę 2 mln zł na dofinansowanie polskich podmiotów z projektów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Szczegółowe informacje nt. konkursu CORE 2015 dostępne są na stronie internetowej FNR: http://www.fnr.lu/calls2/calls/core-programme-annual-call-2015.

Dokumenty konkursowe:

Formularze konkursowe dla Wnioskodawców:

 

8. Współpraca państw V4-Japonia

Konkurs w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii (V4-Japan Joint Research Program).

Zakres tematyki konkursu:

 • Materials for extreme environments

Multiphase alloys for application in extreme conditions (high temperatures, radioactive environments, aggressive media, etc.), as thermal barriers and ultrahard coatings.

 • Materials for electronics and energy harvesting

Microelectronics, photovoltaics, thermoelectrics, laser technologies.

 • Lightweight construction materials

Light construction materials for machine engineering (foam aluminum, composites with a metallic matrix, nanostructured materials, metastable metallic alloys, etc.).

Zakres wsparcia:

 • Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe)
 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe

Wnioskodawcy:

 • Jednostki naukowe
 • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe)

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • International Visegrad Fund, IVF
 • Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, MEYS (Republika Czeska)
 • National Office for Research, Development, and Innovation of Hungary, NKFIH (Węgry)
 • National Centre for Research and Development, NCBR (Polska)
 • Slovakia Academy of Science, SAS (Słowacja)
 • Japan Science and Technology Agency, JST (Japonia)

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się przez Japan Science and Technology Agency (JST). Wypełniony wniosek aplikacyjny wraz CV badaczy, należy przesłać w formie jednego pliku PDF na adres: . Wnioski przesłane pocztą, faxem zostaną odrzucone. Wniosek należy wypełnić w języku angielskim.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR.

Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 125 000 EUR na projekt.

Strona internetowa programu: www.jst.go.jp/sicp/announce_v4.html

Dokumenty do pobrania:

 

9. ERA.Net Smart Grids Plus

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych sieci wysokoenergetycznych.

Zakres konkursu:

Celem konkursu ERA-Net Smart Grids Plus jest wspieranie projektów ukierunkowanych na fazę demonstracyjną i pilotażową w obszarze inteligentnych sieci wysokoenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem walidacji, skalowania i replikacji, integrujących trzy płaszczyzny badawcze na poziomie użytkowników, rynku i technologii (zob. sekcja 3.1 w dok. Call text) oraz mających na celu zwiększenie poziomu gotowości technologicznej (TLR) proponowanych rozwiązań – przejście z TRL 5-6 do TRL 6-7 (zob. Annex C w dok. Call text).

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie ERA-Net Smart Grids Plus:

 • Austria - Austrian Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology
 • Austria - Austrian Research Promotion Agency
 • Chorwacja - Environmental Protection and Energy Efficiency Fund
 • Dania - Energinet.dk
 • Finlandia - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation
 • Flandria (Belgia) - Agency for Innovation by Science and Technology
 • Francja - French Environment and Energy Management
 • Niemcy - Forschungszentrum Jülich GmbH
 • Łotwa - Latvian Academy of Sciences
 • Lombardia (Włochy) - Lombardy Region
 • Holandia - Netherlands Organisation for Scientific Research
 • Norwegia - Research Council of Norway
 • Polska - National Centre for Research and Development (NCBR)
 • Portugalia - Foundation for Science and Technology
 • Rumunia - Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding
 • Rumunia - Ministry of National Education
 • Szkocja (Wielka Brytania) - Scottish Enterprise
 • Słowenia - Ministry of Infrastructure and Spatial Planning
 • Hiszpania - Centre for Industrial Technological Development
 • Szwecja - Swedish Energy Agency
 • Szwajcaria - Swiss Federal Office of Energy
 • Turcja - The Scientific and Technological Research Council of Turkey
 • Walonia (Belgia) - Public Service of Wallonia

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej konkursu: http://www.eranet-smartgridsplus.eu/research-calls/

Data naboru wniosków krajowych:mgrudzień 2015 r./styczeń 2016 r.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 000 EUR.

Szczegółowe informacje: www.eranet-smartgridsplus.eu

Materiały do pobrania:

 

10. Inicjatywa CORNET – projekty badawcze

NCBR zaplanowało budżet w wysokości 500 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

Wnioskodawcy przesyłają wspólny wniosek w języku angielskim na adres internetowy sekretariatu Inicjatywy CORNET . Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie do 27 marca 2015 r. do godziny 12:00.

Wzór wniosku międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny jest pod adresem: www.cornet-era.net.

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) przedkłada do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.

Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 27 marca 2015 r. oraz w wersji papierowej 10 kwietnia 2015 r. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.

Wersję elektroniczną wniosku krajowego o dofinansowanie projektu (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres: .

Dokumenty do pobrania:

 1. Guidelines for Applicants CORNET 19th Call for Proposals
 2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców
 3. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 4. Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu

 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich wyżej wymienionych konkursów dostępne są na stronie NCBR.gov.pl