Marszałek rozdaje stypendia dla studentów! Kto może się o nie ubiegać?

2016-09-25

Marszałek rozdaje stypendia dla studentów! Kto może się o nie ubiegać?

 

Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przyznawane są już po raz trzeci. Na jednorazowe wsparcie „na start” w wysokości 2000 zł może liczyć 100 osób, które zdały egzamin maturalny z najlepszymi wynikami. Uruchomiony trzy lata temu program stypendialny  ma na celu stałe podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców województwa podkarpackiego oraz rozwój szkolnictwa wyższego w regionie.

O Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego mogą ubiegać się osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają naukę na stacjonarnych lub niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na jednej z  podkarpackich publicznych bądź niepublicznych uczelni. Nie jest to jednak jedynym warunkiem. Najważniejszym kryterium uprawniającym do ubiegania się o wsparcie jest uzyskanie co najmniej 75% punktów podczas egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

Aby otrzymać stypendium należy złożyć wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego wraz z kserokopią świadectwa maturalnego, która musi mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem szkoły średniej która je wydała, notariusza, radcy prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego. Do wniosku należy dołączyć także zaświadczenie z dziekanatu o posiadanym statusie studenta oraz potwierdzoną kserokopię dowodu osobistego.

Wnioski o przyznanie wsparcia rozpatrywać będzie Komisja, specjalnie na ten cel powołana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, która utworzy listę rankingową. Znajdzie się na niej 100 studentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Gdyby wystąpiła sytuacja, w której liczba studentów, którzy osiągnęli taką samą liczbę punktów przewyższy ilość miejsc na liście rankingowej, zostanie przeprowadzone publiczne losowanie, które pozwoli wyłonić osoby, które otrzymają stypendium. W przypadku natomiast, gdyby kandydatów uprawnionych do otrzymana pomocy było mniej niż 100, pozostała kwota zostanie pośród nich rozdzielona. W takim przypadku mogą oni zatem liczyć na większą sumę.

Nabór wniosków planowany jest od 17 do 28 października październik br. Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej .