Kto skorzysta, a kto straci na dodatkach na dzieci ?

Autor: Jolanta Zygmunt
2015-12-19

Od przyszłego roku nowy rząd chce wypłacać rodzinom co miesiąc po 500 zł na drugie i kolejne dzieci. Uboższe rodziny, których dochody na osobę nie przekraczają 800 zł (1200 zł w przypadku niepełnosprawnego dziecka), dostaną zapomogę również na pierwsze dziecko.

Pierwsze wypłaty dodatków na dzieci będą prawdopodobnie w kwietniu 2016 r., ale wypłaty będą obejmować również dodatki za styczeń luty i marzec.

Aby otrzymać dodatek konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie gminy lub miasta wg miejsca zamieszkania.

Jeśli ktoś będzie się ubiegał o dodatek już na pierwsze dziecko, będzie musiał złożyć zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego. US poda w nim wielkość dochodu, sumę składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu i wartość należnego podatku. Na podstawie tych danych zostanie wyliczony dochód na osobę. W przypadku osób płacących podatek ryczałtowo podstawą do wyliczenia dochodu na osobę będą ich oświadczenia.

Dotyczy to zarówno dochodów uzyskiwanych w kraju, jak i za granicą. Do średniej liczone są również dochody uzyskiwanych świadczeń (np. rodzinnych, rent, zasiłków). W przypadku rolników bazą jest dochód uzyskiwany z gospodarstwa wyliczany tak, jak na potrzeby podatku rolnego.

500 zł na drugie i kolejne dzieci należy się wszystkim rodzinom, które złożą wniosek, niezależnie od dochodu. Świadczenie będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom prawnym aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia

W przypadku rozwodu rodziców, gdy dziecko mieszka z jednym z nich, dodatek dostanie ten, który sprawuje nad nim opiekę (do wniosku będzie musiał załączyć orzeczenie sądu). Jeśli takiego orzeczenia jeszcze nie ma, pieniądze otrzyma rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli zaś oboje mają prawo do opieki, 500 zł otrzyma ten rodzic, który pierwszy złoży wniosek.

Pierwsze świadczenia zostaną wypłacone w kolejnym miesiącu po złożeniu wniosku. Jeśli dochód w rodzinie wzrośnie powyżej kryterium, traci się prawo do dodatku na pierwsze dziecko. Ale jeśli urząd stwierdzi, że „osoba uprawniona marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z przeznaczeniem”, wypłata dodatku może zostać wstrzymana lub może być on ograniczony.  

Dopłata przestaje obowiązywać, gdy dziecko zawrze związek małżeński przed ukończeniem 18 roku życia, małoletnia urodzi dziecko, jeden z rodziców pracuje za granicą i tam otrzymuje dodatek na dziecko.

Kto skorzysta, a kto straci na dodatkach na dzieci ?

Fundacja CENEA szacuje, że najuboższe rodziny pobierające zasiłki w ogóle nie zyskają. Nowy dodatek na dziecko to problem dla tych, którzy korzystają z zasiłków z pomocy społecznej.

Dzieci uprawnionych do dodatku jest w Polsce ok. 3,7 mln. Zasiłki z pomocy społecznej pobiera w Polsce ponad 1,2 mln rodzin. Jeśli te osoby  złożą wnioski o dodatek na dzieci, to 340 tys. rodzin straci część pobieranych do tej pory zasiłków, np. celowych na czynsz, leki, odzież, niezbędne przedmioty użytku domowego, drobne remonty, opał czy bony na zakup żywności, bo dzięki dodatkowi na dzieci poprawi się ich sytuacja finansowa. Może się okazać, że nie zyskają ani złotówki.. Aż 150 tys. z nich straci całość dotychczasowej pomocy społecznej.

W najlepszej sytuacji będą rodziny, które w ogóle nie korzystają z pomocy społecznej.
Z analiz wynika, że najbardziej skorzystają rodziny ubogie, ale nie najbiedniejsze, czyli osoby z dochodem powyżej 514 zł netto na osobę w rodzinie (próg pobierania zasiłków z pomocy społecznej), ale nie więcej niż 800 zł (próg dochodu, żeby otrzymać wsparcie na pierwsze dziecko).

Nowy dodatek  nie wpłynie z kolei na prawa do zasiłków rodzinnych, bo progi dochodowe liczone do tego rodzaju zasiłków nie obejmują dodatków wypłacanych przez państwo.