Konkurs o dofinansowanie projektów z RPO WP

Autor: Krzysztof Posadzki
2015-12-24

W dniu 17 grudnia 2015 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs z działania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (RPO WP).

 

 

W konkursie o dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty, które spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a także prowadzą działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Przedsiębiorca powinien osiągać przychody ze sprzedaży w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie i w tym okresie działalność nie mogła ulec zawieszeniu.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 200 000 000 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

  • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,
  • dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych.

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 100 000 PLN, natomiast maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 4 000 000 PLN, za wyjątkiem projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego  lub ulepszonego produktu/ usługi, będącego wynikiem prowadzonych własnych prac B+R , wówczas maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 10 000 000 PLN.

 

Nabór wniosków będzie prowadzony od 19 stycznia do 31 marca 2016 roku.

 

Część zagadnień związanych z możliwościami ubiegami się o dofinansowanie została omówiona w artykule pt. "8 pytań, na które musisz odpowiedzieć przed ubieganiem się o środki z RPO WP". Inne, ważne zagadnienia będą cyklicznie przedstawiane w naszym serwisie.

 

 Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego planuje organizację dwóch szkoleń dla przedsiębiorców, które odbędą się 20 i 27 stycznia 2016 roku.

 

W trakcie szkoleń uczestnicy poznają między innymi:

1.zasady wynikające z zapisów Regulaminu konkursu,

2.zasady składania wniosku o dofinansowanie i sposób jego wypełniania,

3.zasady wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie,

4.kryteria wyboru projektów: formalne oraz merytoryczne.

 

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego