Konkurs grantowy fundacji PGNIG

Autor: AB
2015-10-27

Termin składania wniosków do rozpatrzenia w najbliższym konkursie upływa 15 listopada 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia kompletu dokumentów na adres biura Fundacji osobiście, za pośrednictwem kuriera lub pocztą (nie decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski rozpatrywane będą do 30 listopada 2015 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej w zakładce Dotacje IV kwartał dnia 1 grudnia br.

Powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu (pozytywne i negatywne) zostaną wysłane do wszystkich wnioskodawców e-mailem.

Wydatki związane z personelem i administracją niezbędne do realizacji projektu uznane są za kwalifikowalne, o ile nie przekraczają 10% wartości przyznanego dofinansowania.

Dany podmiot może złożyć tylko 1 wniosek o dofinansowanie w każdym roku kalendarzowym.

Nie określono maksymalnej ani minimalnej kwoty grantów, ani okresu przez jaki projekt powinien trwać. Wkład własny nie jest wymagany, ale mile widziany.

 

Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie fundacji, tj. Promocja i wspieranie:

 • kultury jako dziedzictwa narodowego,
 • szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,
 • ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
 • sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
 • ochrony zdrowia.

 

Fundacja nie dofinansowuje projektów:

 • realizowanych dla osiągnięcia zysku,
 • charakterze politycznym, 
 • wydawniczych,
 • kosztów bieżącej działalności Wnioskodawcy,
 • remontów i wyposażenia pomieszczeń,
 • inwestycji o charakterze budowlanym,
 • zakupu nieruchomości,
 • zakupu środków transportu.

 

Dotacje - regulamin i wnioski

 

Źródło: http://www.pgnig.pl