Konkurs FIO – ogłoszony!

Autor: AB
2015-09-02

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 roku ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

 

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje wszystkie wymienione w art. 4 ust. 1 UoDPPioW obszary działalności pożytku publicznego.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;

Priorytet 3. Aktywni obywatele;

Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe;

oraz

Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych w Priorytecie 3

Komponentu Działań Systemowych w Priorytecie 4

 

Składane oferty muszą realizować cel główny Programu FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Wysokość środków na finansowanie Programu FIO w roku 2016 wynosi 60 000 000,00 , w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

 

Zasady przyznawania dotacji

Wysokość wnioskowanej dotacji:

- dla zadań „jednorocznych”: od 10 tys. zł do 100 tys. zł,

- dla zadań „dwuletnich”: od 20 tys. zł do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł),

- w Komponencie Działań Systemowych: od 20 tys. zł do 750 tys. zł (od 10 tys. zł do 250 tys. zł rocznie).

 

Wymagany wkład własny:

 

Wartość dotacji

Środki własne

10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie

Co najmniej 10% wartości dotacji

- środki własne niefinansowe lub finansowe

ponad 40 tys. zł do 200 tys. zł włącznie

Co najmniej 10% wartości dotacji

- środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy

 

Terminy i warunki realizacji zadania

Maksymalny czas realizacji zadania:

- w przypadku Priorytetu 2:

dla zadań „jednorocznych”: od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., (do 8 miesięcy)

dla zadań „dwuletnich”: od 1 maja 2016 r. do 30 listopada 2017 r. (do 19 miesięcy)

- w przypadku Priorytetu 3 i Priorytetu 4:

dla zadań „jednorocznych”: od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., (do 10 miesięcy)

dla zadań  „dwuletnich”: od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2017 r. (do 21 miesięcy)

- w przypadku projektów złożonych w Komponencie Wsparcia Działań Strażniczych:

dla zadań „jednorocznych”: od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., (do 10 miesięcy)

dla zadań „dwuletnich”: od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2017 r. (do 21 miesięcy)

- w przypadku projektów złożonych w Komponencie Działań Systemowych:

dla zadań „dwuletnich”: od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2017 r.

dla zadań  „trzyletnich”: od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2018 r.

 

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych:

- w Priorytecie 3, w tym w ramach Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych oraz w Priorytecie 4, w tym w ramach Komponentu Działań Systemowych przypada od 1 września 2015 r. do 23 września 2015 r. do godziny 16:15

- w Priorytecie 2 przypada od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16:15.

UWAGA: Oferenci, którzy złożą ofertę w Priorytecie 3 lub 4 (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w Priorytecie 2.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie FIO 2016 musi nastąpić przez Generator Ofert FIO.

W celu złożenia oferty należy:

- wypełnić ofertę przy użyciu Generatora Ofert FIO, dostępnego na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl,

- zgromadzić wymagane załączniki i przesłać je przez Generator Ofert FIO wraz z ofertą,

- wysłać ofertę przez Generator Ofert FIO za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.

W ramach konkursu FIO 2016 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty, ani składania jej przez ePUAP.

Kryterium formalnym, jest wypełnienie i złożenie elektronicznej wersji oferty w terminie naboru ofert (określonym co do godziny, z uwzględnieniem 5 minut tolerancji). Wszystkie oferty złożone za pośrednictwem Generatora Ofert FIO we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie.

Następnie oferty zostaną poddane ocenie merytorycznej, zawierającej również elementy weryfikacji formalnej.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 maja 2016 r.

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.