KONKURS DLA OCHRONY PRZYRODY

Autor: Agnieszka Jamrogiewicz
2015-10-22

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs na projekty w ramach działania 4.5 różnorodność biologiczna. Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowane będą następujące typy projektów:

 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia, i/lub usługi w zakresie ochrony in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000), a także ochrony siedlisk i gatunków w parkach miejskich i ekoparkach z zastosowaniem gatunków rodzimych, zanikających, wypieranych charakterystycznych dla danego terenu.
 2. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia, i/lub usługi w zakresie niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych).
 3. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie niezbędnej infrastruktury mającej na celu ograniczanie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo oraz promowanie form ochrony przyrody - jako element projektów dotyczących w podstawowym zakresie ochrony różnorodności biologicznej. Realizacja inwestycji wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze, zwłaszcza na obszarach górskich będzie odbywać się wraz z odpowiednim zabezpieczeniem tych terenów przed zwiększoną i niekontrolowaną presją poprzez koncentrację kanalizację ruchu turystycznego.
 4. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia na potrzeby centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime, ginące, wypierane lub zagrożone np.:
  -        banki genowe, 
  -        ogrody botaniczne, 
  -        lecznice i ośrodki rehabilitacji dla zwierząt dzikich i chronionych.
 5. Rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury istniejących ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (m.in. w parkach krajobrazowych).

Kto może składać wnioski?

Do aplikowania o środki w konkursie uprawnieni są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • organy administracji rządowej,
 • jednostki naukowe,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się wnioskodawcy wymienieni w § 4 ust. 2 i 3  Regulaminu konkursu.

Poziom dofinansowania wynosi 85%. Wnioski można składać od 23 do 30 listopada br.

 

Regulamin jest dostępny tutaj

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl