Kolejny krok ku dotacjom - zamieszczono raport z konsultacji społecznych SZOOP

Autor: KP
2015-08-30

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) poinformowała, że Uchwałą nr 85/1941/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. przyjęty został raport z konsultacji społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020) w zakresie EFRR.

Raport zawiera stanowisko IZ RPO WP 2014-2020 w sprawie uwag do projektu SZOOP RPO WP 2014-2020 zgłoszonych w trakcie konsultacji.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji wpłynęło 442 uwagi, w tym:

  −    21 uwag ogólnych

  −    122 uwagi do osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

  −    13 uwag do osi priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpackie

  −    92 uwagi do osi priorytetowej III. Czysta energia

  −    61 uwag do osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

  −    28 uwag do osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna

  −    105 uwag do osi priorytetowej VI. Spójność przestrzenna i społeczna

 

Poniżej przekazujemy do pobrania treść raportu zawierającą zestawienie zgłoszonych uwag oraz informacje o ich przyjęciu bądź odrzuceniu.
 

Raport z konsultacji społecznych projektu SZOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie EFRR