Kolejny konkurs z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – ogłoszony!

Autor: AR
2015-06-30

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs w Programie Inteligentny Rozwój – działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury B+R sektora nauki. Jego budżet to 804 mln zł. Nabór wniosków planowany jest na październik br. Jest to pierwszy nabór realizowany w IV osi programu.

 

Strategiczna infrastruktura badawcza planowana do dofinansowana z POIR to urządzenia i obiekty, mające wyjątkowy charakter w skali krajowej, europejskiej lub międzynarodowej. Jest to infrastruktura kluczowa dla zwiększenia potencjału do prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych w Polsce. Projekty te, z uwagi na swój strategiczny charakter, zostały umieszczone na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Obecnie na Mapie znajdują się 53 projekty.

 

Działanie 4.2 POIR jest tak skonstruowane, aby z jednej strony zapewnić doskonałość naukową planowanych do realizacji przedsięwzięć, z drugiej zaś – umożliwić wykorzystanie infrastruktury przez przedsiębiorstwa. Istotne jest, aby efekty badań naukowych były wdrażane przez przedsiębiorstwa.