Jak zatrudnić emeryta lub rencistę w 2016 r.?

Autor: Marta Sanocka
2016-03-30

Jak zatrudnić emeryta lub rencistę w 2016 r.?

Podstawowym obowiązkiem osoby będącej emerytem lub rencistą, która zdecyduje się podjęć zatrudnienie jest zgłoszenie tego faktu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osiąganie dodatkowego dochodu ma bowiem wpływ na wysokość pobieranej emerytury lub renty. Emeryt lub rencista musi zatem złożyć ze właściwym oddziale ZUS oświadczenie dotyczące terminu podjęcia pracy oraz wysokości osiąganego z tego tytułu wynagrodzenia. Obowiązek ten wynika z art. 127 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca może, ale nie musi poinformować zatrudnianego emeryta lub rencistę o konieczności dokonania przez niego takiego zgłoszenia do ZUS.

Powinnością pracodawcy jest natomiast zgłoszenie zatrudnianego emeryta lub rencisty do ZUS na odpowiednich drukach w zależności od tego czy dana osoba jest pełnoprawnym emerytem (czyli osiągnęła odpowiedni wiek i lata pracy), czy wcześniejszym. W pierwszym przypadku zgłaszamy taką osobę na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty powstania stosunku pracy. Jeśli natomiast osoba zatrudniona jest na wcześniejszej emeryturze wówczas dodatkowo składamy oświadczenie ZUS RW-73. Taka osoba jest także zobowiązana do corocznego składania informacji rocznej, w terminie do końca lutego, o osiągniętym przychodzie za rok poprzedni. Obowiązek ten dotyczy również osób pobierających świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny.

Składki jakie powinny być odprowadzane od wynagrodzenia pracownika będącego jednocześnie emerytem lub rencistą zależne są od rodzaju zawartej z nim umowy.

1. Umowa o pracę

Decydując się na zatrudnienie emeryta lub rencisty na podstawie umowy o pracę zobowiązani będziemy do odprowadzenia za niego składek na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i zdrowotne. Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłacana jest w zależności od wieku pracownika. Jeśli zatrudniamy kobietę, która ukończyła 55 lat wówczas składki na FP i FGŚP nie będą naliczane. W przypadku mężczyzn, zwolnienie to obowiązuje po przekroczeniu 60. roku życia.

2. Umowa zlecenie

Zatrudniając osobę będącą emerytem lub rencistą na podstawie umowy zlecenia, pracodawca zobowiązany jest do odprowadzania od jej wynagrodzenia składek: emerytalnej, rentowej, wypadkowej i zdrowotnej. Składka na ubezpieczenie chorobowe jest w tym przypadku dobrowolna. W sytuacji gdy zatrudniana osoba posiada inny tytuł do ubezpieczenia, jak np. umowa o pracę z innym pracodawcą, wówczas od umowy zlecenia, z emerytem lub rencistą, odprowadzamy jedynie składkę zdrowotną.

3. Umowa o dzieło

Jeśli pracodawca powierza wykonanie pracy emerytowi lub renciście na podstawie umowy o dzieło nie ma obowiązku odprowadzania żadnych składek na ubezpieczenia społeczne. Od takiej umowy naliczana jest jedynie zaliczka na podatek dochodowy. Zawarcie takiej umowy nie ma wpływu na wysokość pobieranej emerytury lub renty zatem nie ma obowiązku zgłaszania takiej osoby na drukach ZUS ZUA czy ZUS ZZA, nie ma także obowiązku składania stosownego oświadczenia do końca lutego za rok poprzedni. Emeryt lub rencista nie musi również składać w ZUS oświadczenia o podjęciu pracy na podstawie umowy o dzieło. Wyjątkiem jest sytuacja w której podpisujemy umowę o dzieło z osobą, którą jednocześnie zatrudniamy na podstawie umowy o pracę, wówczas należy odprowadzić wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne tak jak w przypadku umowy o prace.