Jak odzyskać dług od zagranicznego kontrahenta?

2017-08-31

Jak odzyskać dług od zagranicznego kontrahenta?

W dzisiejszych czasach nawet niewielkie firmy coraz częściej poszukują klientów na rynkach zagranicznych. Pozwala im to na zwiększenie obrotów i tym samym zysków, co gwarantuje rozwój firmy. Niestety nierzadko zdążają się sytuacje, kiedy zagraniczni kontrahenci uchylają się od zapłaty. Nie oznacza to jednak, że nie możemy wówczas nic zrobić, aby odzyskać swoje pieniądze.

Bariery zagranicznej windykacji

Niestety wielu przedsiębiorców, którzy nie otrzymali w terminie zapłaty za swój towar czy usługę od zagranicznego kontrahenta, po pewnym czasie samodzielnych działań rezygnuje z jej dochodzenia. Powodem tego jest najczęściej nieznajomość prawa danego kraju i obawa przed poniesieniem dodatkowych kosztów. W wielu przypadkach nie bez znaczenia jest także bariera językowa i kulturowa. Tymczasem w sytuacji, kiedy nie otrzymaliśmy zapłaty w umówionym terminie, powinniśmy kierować się tymi samymi zasadami, co w przypadku dłużników krajowych, czyli szybkością działania i stanowczością. Czas jest bowiem w tym przypadku bardzo ważny. Najczęściej, kiedy przedsiębiorcy decydują się zwrócić o pomoc do profesjonalnej firmy specjalizującej się w odzyskiwaniu długów, mają za sobą długi okres bezskutecznych, samodzielnych działań, w wyniku czego należność jest już mocno przeterminowana, co może znacznie utrudnić proces windykacji. Windykacja zagraniczna trwa dosyć długo, najczęściej od 120 do 160 dni. Oprócz stopnia przeterminowania, odzyskanie należności utrudnia także wysokość długu. Często bowiem okazuje się, że jednorazowe jego ściśnięcie jest niemożliwe, wówczas konieczne jest jego rozłożenie na raty. Bardzo ważną kwestią dla powodzenia procesu windykacji jest także gromadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z transakcją: faktur, umów, potwierdzeń przekazania towaru, korespondencji z ustaleniami sposobu i terminy jego przejęcia.

Kiedy i jak wstąpić na drogę sądową?

Niestety sprawdzenie rzetelności zagranicznego kontrahenta może być znacznie trudniejsze niż w przypadku krajowych firm, które możemy prześwietlić na przykład za pomocą rejestru długów, czy giełdy długów. Może się okazać, że zagraniczna firma, z którą nawiązaliśmy kontakty handlowe, ma poważne kłopoty finansowe i od początku mało prawdopodobne było to, że ureguluje należność za towary czy usługi, które jej przekazaliśmy. Nie pozostaje nam wówczas nic innego jak tylko skierowanie sprawy na drogę sądową. Procedurą, którą możemy wówczas zastosować, jest  europejski nakaz zapłaty, który ma na celu  uproszczenie, przyspieszenie i ograniczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach transgranicznych. W tym miejscu podkreślić należy, że rozporządzenie ustanawiające europejski nakaz płatniczy obowiązuje we wszytych krajach członkowskich UE z wyjątkiem Danii.

Procedura europejskiego nakazu zapłaty

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty składany jest za pomocą specjalnego formularza do sądu właściwego, który ustala się w oparciu o oddzielne rozporządzenie UE. Sąd, do którego skierowany został pozew, ustala czy sprawa istotnie ma charakter transgraniczny, zachowana została właściwość sadu oraz czy pozew jest uzasadniony. Podkreślić należy, że procedura europejskiego nakazu płatniczego ma zastosowanie tylko w przypadku dochodzenia roszczeń o znacznej wysokości, które są wymagalne w chwili wniesienia pozwu. Jeśli wszystkie warunki zostały spełnione sąd, zazwyczaj w terminie 30 dni, wydaje europejski nakaz zapłaty. Jeśli pozwany nie wniesie sprzeciwu do sądu wydania, wówczas nakaz zostaje uznany i staje się wykonalny w innych krajach UE.  Postępowanie wykonawcze podlega prawu kraju UE, w którym żądane jest wykonanie europejskiego nakazu zapłaty.