Jak dostać Kartę Dużej Rodziny

Autor: Jacek Krzysik
2015-12-19

Karta Dużej Rodziny ma wymiary jak karta płatnicza i zawiera dane

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • data ważności karty,
 • jej numer,
 • skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille’a,

Jest podobnie jak karta płatnicza zabezpieczona przed podrobieniem.

Kartę otrzymać może każdy rodzic mający na utrzymaniu minimum troje dzieci. Karty takie otrzymać też mogą rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka

Aby uzyskać Kartę należy:

- zgłosić się do urzędu gminy lub miasta i uzyskać informację, która instytucja w danym mieście/miejscowości zajmuje się wydawaniem takich kart
- we właściwej instytucji wypełnić wniosek i złożyć go
- po pozytywnej opinii instytucji wydającej można odebrać kartę

Ważne: usługa wydania karty jest bezpłatna

Dodatkowo należy przygotować (oprócz wniosku)

 • ojciec i matka
  • dowód osobisty lub paszport,
  • oświadczenie, że nie jesteście pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci – napisz je samodzielnie,
 • macocha i ojczym (małżonek jednego z rodziców)
  • dowód osobisty lub paszport,
  • akt małżeństwa,
 • dzieci poniżej 18 lat – akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport,
 • dzieci powyżej 18 lat
  • dowód osobisty lub paszport,
  • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach, które napiszesz samodzielnie, albo zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o planowanym ukończeniu nauki,
 • dzieci niepełnosprawne w wieku powyżej 18 lat
  • dowód osobisty lub paszport,
  • orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • cudzoziemiec
  • dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce,
  • zezwolenia na pobyt w kraju.

Posiadacz Karty może skorzystać z szeregu zniżek m.in.:

 • zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne – ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 50% ulgi opłaty za paszport – ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 75% ulgi opłaty za paszport – dzieci,
 • oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne. Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodziny – znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek.