Internacjonalizacja – ważny element wsparcia na lata 2014 – 2020

Autor: Agnieszka Rajchel
2014-12-12

Internacjonalizacja to umiędzynarodowienie działalności gospodarczej. Pojęcie to oznacza każdy rodzaj działalności, którą przedsiębiorstwo podejmuje na rynkach zagranicznych. Bezpośrednio odnosi się do pojęcia eksportu produktów bądź usług oraz wzrostu powiązań gospodarczych pomiędzy krajami. Termin ten dosyć mocno wpisał się w programy finansowe na lata 2014-2020.

 

We współczesnej gospodarce światowej coraz bardziej rośnie znaczenie umiędzynarodowienia działalności firm. Udział przedsiębiorstw w wymianie międzynarodowej jest również jednym z ważnych czynników, mogących poprawić ich szeroko pojętą efektywność oraz konkurencyjność, zarówno dzięki obniżeniu kosztów produkcji i powiększeniu przychodów, jak i większym możliwościom absorpcji postępu technicznego i organizacyjnego. Aktywność eksportowa jest także sposobem na uniezależnienie się firm, od często niedostatecznego poziomu popytu wewnętrznego.

Internacjonalizacja ma zatem istotne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki, stąd też, przewidziane są konkretne programy wsparcia dla rozwoju eksportu, realizowane zarówno na szczeblu krajowym, jak i szczeblach regionalnych w nowym okresie programowania.

W poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013), rozwój eksportu wspierany był w kilku programach. W odniesieniu do sektora MŚP oraz firm o niższym wskaźniku eksportu – w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poprzez Działanie 6.1 Paszport do Eksportu.

 

Aby stworzyć nowe perspektywy dla polskich przedsiębiorstw i dać im szansę na wkroczenie na rynki zagraniczne, Unia Europejska na lata 2014-2020 przygotowała program, którego zadaniem będzie ograniczenie wszelkich barier stojących na drodze swobodnego eksportu towarów i usług.

Internacjonalizacja działalności w ramach nowej perspektywy finansowej szczegółowo uwzględniona została w ramach III osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw, Priorytet Inwestycyjny 3.2 opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji.

Założenia Priorytetu Inwestycyjnego 3.2 będą realizowane w następujących programach nowej perspektywy finansowej:

  • w ogólnopolskim Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR), w ramach którego finansowane będą w szczególności innowacyjne MŚP wchodzące na rynki zagraniczne;

 

  • w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (PO PW), w którym wsparcie na internacjonalizację zaoferowane zostanie przedsiębiorcom z województw (podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego), w szczególności z następujących branż: przemysł spożywczy, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, przemysł mineralny, przemysł wyrobów z metali, przemysł meblarski, przemysł drzewny i produkcja maszyn i urządzeń,

 

  • jak również w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (w województwie podkarpackim w zakresie promocji gospodarczej i turystycznej regionu).

 

Podobnie, jak do tej pory, środki europejskie będą przeznaczone na wydatki umożliwiające pozyskiwanie klientów na rynkach zagranicznych, czyli całość działań wspomagających wprowadzenie i rozwój eksportu przez firmy reprezentujące sektor MŚP. Stwarza to zatem dużą szansę dla polskich eksporterów, aby aktywnie rozpocząć działalność na rynkach zagranicznych, przy jednoczesnym wsparciu finansowym realizowanym z Funduszy Europejskich. W ramach realizacji programu przewidziane są zarówno bezzwrotne dotacje jak i instrumenty finansowe.

 

Czas oczekiwania na pierwsze terminy naborów, które prawdopodobnie zostaną ogłoszone na przełomie II i III kwartału 2015 roku, warto wykorzystać na przemyślenie i ułożenie planu działań umożliwiających rozpoczęcie internacjonalizacji firmy.

Dobrze przygotowany wniosek – przedstawiający przejrzysty plan wdrożenia eksportu jest najważniejszym atutem w ubieganiu się o środki zewnętrzne.