Inteligentne miasta 2014-2020 – wpływ nowych technologii na jakość życia w mieście

Autor: Agnieszka Rajchel
2015-05-31

29 maja 2015 r. w Warszawie odbyła się Konferencja „Europolis- Inteligentne Miasta Przyszłości”, która miała na celu promowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych  oraz ich wpływu na jakość życia w mieście.

-  Wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia ich mieszkańców to najważniejszy cel Krajowej Polityki Miejskiej, określającej współczesne wyzwania związane z realizacją idei inteligentnych miast – mówił podczas konferencji wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

Ciche, ekologiczne i korzystające z technologii cyfrowych autobusy, technologie satelitarne ułatwiające kierowanie ruchem drogowym, energooszczędne domy, nowe źródła energii, mniejszy hałas i zanieczyszczenie powietrza - tak widzą tzw. inteligentne miasta unijni komisarze.

Zgodnie z koncepcją inteligentnych miast ich władze, które zarządzają złożonymi sieciami ludzi, usług i starzejącej się infrastruktury, muszą poszukiwać efektywnych metod analizowania danych, przewidywania problemów i koordynowania miejskich zasobów. To z kolei wiąże się z wdrażaniem coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Idea smart city w zintegrowanym podejściu powinna promować i wspierać rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości.

Samorządy będą inwestować coraz więcej w zrównoważony rozwój, ale przyda im się pomoc w zdobywaniu finansowania. Pieniądze będą dostępne z unijnych środków – trzeba tylko wiedzieć, gdzie ich szukać.

Miasta w perspektywie finansowej 2014-2020 mogą liczyć na wsparcie w ramach różnych programów operacyjnych. Będą mogły ubiegać się o środki finansowe m.in. na inwestycje w zakresie rozwoju inteligentnego transportu publicznego, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, zrównoważonego budownictwa, redukcji odpadów, czy recyklingu.

Z programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowane będą inwestycje związane z rozwojem systemu zintegrowanego  i zrównoważonego transportu publicznego. Pieniądze zostaną także przeznaczone na projekty wspierające efektywność energetyczną, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

Pieniądze na projekty związane z miejskim transportem będą dostępne w programie Polska Wschodnia, a także w regionalnych programach operacyjnych (RPO). Dodatkowo, w ramach RPO praktyczne zastosowanie idei „inteligentnych miast”, obejmować będzie przede wszystkim wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

Z kolei, w programie Inteligentny Rozwój dofinansowane będą projekty badawczo-rozwojowe, w wyniku których powstaną rozwiązania wykorzystywane przez inteligentne miasta.

Rozwój kapitału ludzkiego w miastach wspierany jest przez Program Wiedza Edukacja Rozwój.

Z tego programu będzie można finansować działania  mające na celu wsparcie zatrudnienia i mobilności pracowników, propagowanie idei uczenia się  przez całe życie, walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wzmacnianie skuteczności administracji publicznej.

 

Źródło: http://www.mir.gov.pl/