Inicjatywy obywatelskie – konkurs 2015 ogłoszony!

Autor: AB
2015-10-23

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs w ramach programu Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju. Projekty można składać w terminie od 19 października 2015 r. do 1 lutego 2016 r.

 

Kto może ubiegać się o środki?
Niezależne, doświadczone, stabilne fundacje i stowarzyszenia niedziałające w celu osiągnięcia zysku, spełniające WARUNKI DOSTĘPU WNIOSKODAWCÓW, zgodnie z PROGRAMEM PRIORYTETOWYM.

 

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dotacji - od 150 tys. zł do 400  tys. zł  (do 100% kosztów kwalifikowanych projektu)

Co należy zrobić?
Zebrać co najmniej 15 oddolnych inicjatyw lokalnych, związanych z ochroną środowiska, mieszczących się w poniższym katalogu rodzajów przedsięwzięć:

 • czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków;
 • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
 • ochrona ex situ zagrożonych gatunków;
 • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację    małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;
 • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych;
 • zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
 • zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych;
 • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym;
 • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych);
 • usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych;
 • renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka;
 • ograniczenie antropopresji - minimalizacja emisji do środowiska z budynków/obiektów użyteczności publicznej;
 • działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji.
   

Co trzeba przygotować?
Należy do formularza wniosku dołączyć załączniki zgodnie z LISTĄ ZAŁĄCZNIKÓW, w tym - do każdej inicjatywy:

 • opinie lokalnych władz samorządowych dotyczące zasadności i możliwości realizacji inicjatywy,
 • zgody podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością na realizację inicjatywy,
 • umowy o współpracy z autorem/pomysłodawcą inicjatywy.

  Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz niezbędne dokumenty dostępne są tutaj.

 

Źródło: www.nfosigw.gov.pl