Gwarancja de minimis do końca 2017 roku

Autor: Izabela Jaźwiecka
2016-09-06

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje program gwarancji de minimis od marca 2013 r. Program ten jest skutecznym narzędziem, wspierającym rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i mobilizującym kapitał prywatny. Ułatwia także dostęp MŚP do finansowania kredytem bankowym.

Czym jest gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, a także nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

 

Jakie korzyści otrzymują przedsiębiorcy dzięki gwarancjom de minimis?

Są to m.in.:

  • dostępność do kredytu dla klientów banku z krótką historią kredytową lub nie posiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
  • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w Banku Kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
  • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji,
  • obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji,
  • proste dokumentowanie bez obowiązku sprawozdawczego.


Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, program gwarancji de minimis został przedłużony o kolejny rok i będzie obowiązywać do  31 grudnia 2017 r. Rozporządzenie zostało podpisane  przez Ministra Finansów w dniu 1 września 2016 r.

Rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dzięki przedłużeniu programu gwarancji de minimis, możliwe będzie dokonanie jego głębszej zmiany, która pozwoli wykorzystać w przyszłości środki unijne przy jego realizacji.

W okresie realizacji programu z gwarancji de minimis skorzystało już  111 389 tys. przedsiębiorców. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał  gwarancje na łączną kwotę 30,96 mld zł, co przełożyło się na udzielenie małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) kredytów przez banki komercyjne w kwocie 54,89 mld zł. Udzielone wsparcie trafiło przede wszystkim do firm mających ograniczony dostęp do finansowania, umożliwiając im dokonanie potrzebnych inwestycji, utrzymanie pozycji na rynku,  a także zwiększenie lub utrzymanie zatrudnienia.

W następstwie przedłużenia obowiązywania zmienianego rozporządzenia do końca 2017 roku, zaplanowane jest udzielenie gwarancji de minimis w latach 2013-2017 na łączną kwotę ok. 40,8 mld zł.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów, www.bgk.pl