Granty dla osób zajmujących się badaniami naukowymi

Autor: Anna Brzezińska
2015-01-07

Program Maria Skłodowska-Curie stanowiący element programu ramowego UE Horyzont 2020 na rzecz badań i innowacji oraz wspierania rozwoju kariery zawodowej i szkoleń pracowników naukowych oferuje wsparcie dla osób zajmujących się badaniami naukowymi.

W ramach działań przewidziane jest dofinansowanie dla naukowców na wszystkich etapach kariery, od doktorantów po doświadczonych badaczy, których zachęca się do międzynarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej mobilności.

Celem programu jest wzmocnienie pod względem ilościowym i jakościowym potencjału zasobów ludzkich w sektorze badań i technologii w Europie, aby:

- wyposażyć naukowców w nowe umiejętności i zróżnicowane kompetencje, 

- zaoferować naukowcom atrakcyjne warunki pracy,

- pokonać rzeczywiste i wyimaginowane bariery pomiędzy sektorem akademickim i innymi sektorami, szczególnie biznesem,

- promować zaangażowanie przemysłu w badaniach prowadzonych przez doktorantów i naukowców.

Kto może ubiegać się o wsparcie w ramach programu i jakie działania są przewidziane?

Grupy docelowe: osoby indywidualne i organizacje zajmujące się badaniami naukowymi.

Przewidziane działania i terminy składania wniosków:

SIECI BADAWCZE (Research networks - ITN): wsparcie dla Innowacyjnych Sieci Szkoleniowych w prowadzeniu wspólnych szkoleń w zakresie badań i/lub studiów doktoranckich, realizowanych przez europejskie uniwersytety, instytuty badawcze i organizacje pozaakademickie w ramach projektów partnerskich.
Termin składania wniosków: 13 stycznia 2015 r.

- INDYWIDUALNE GRANTY BADAWCZO-SZKOLENIOWE (Individual Fellowships - IF); wsparcie dla doświadczonych naukowców realizujących mobilność międzynarodową, opcjonalnie w sektorze pozaakademickim, wsparcie dla mobilności naukowców w Europie i poza jej granicami oraz zapewnienie pomocy w przyciąganiu najlepszych badaczy z zagranicy by chcieli pracować w UE. 

Termin składania wniosków: 10 września 2015 r.

- DOFINANSOWANIE REGIONALNYCH, KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW, które finansują granty badawczo-szkoleniowe obejmujące mobilność do lub z innego kraju, mające na celu zachęcenie naukowców do przemieszczenia się i zapewnienie dobrych warunków pracy. Termin składania wniosków: 1 października 2015 r.

- WYMIANA PRACOWNIKÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ BADANIAMI I INNOWACJAMI (Research and Innovation Staff Exchanges - RISE): międzynarodowa i międzysektorowa współpraca poprzez wspieranie mobilności krótkoterminowych pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami na wszystkich szczeblach kariery, od najniższych do najwyższych, w tym również personelu administracyjnego i technicznego.

Termin składania wniosków: 28 kwietnia 2015 r.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE.