GEKON - wyniki II naboru

Autor: Anna Brzezińska
2014-12-23

Są już dostępne wyniki dru­gie­go kon­kur­su w ra­mach pro­gra­mu GEKON - Ge­ne­ra­tor Kon­cep­cji Eko­lo­gicz­nych. W dniu 22 grudnia br., Na­ro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju wraz z Na­ro­do­wym Fun­du­szem Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Go­spo­dar­ki, zamieściło listę dofinansowanych projektów.

Środki finansowe otrzy­ma 20, spo­śród 303 zgło­szo­nych w kon­kur­sie pro­jek­tów. Wszyst­kie będą re­ali­zo­wa­ne przez kon­sor­cja z udzia­łem przed­się­bior­ców, któ­rzy za­de­kla­ro­wa­li wkład wła­sny w wy­so­ko­ści ok. 24 mln zł. Łącz­na war­tość prac ba­daw­czo-roz­wo­jo­wych do­fi­nan­so­wa­nych przez NCBR i NFO­ŚiGW, to ponad 97 mln zł.

Pro­gram po­wstał m.​in., w od­po­wie­dzi na za­ostrza­ją­ce się prze­pi­sy Unii Eu­ro­pej­skiej, które wy­mu­sza­ją na pań­stwach człon­kow­skich stałe roz­wi­ja­nie tech­no­lo­gii za­go­spo­da­ro­wa­nia od­pa­dów oraz po­zy­ski­wa­nia ener­gii od­na­wial­nej

Bu­dżet ca­łe­go pro­gra­mu, który bę­dzie re­ali­zo­wa­ny do 2019 roku, to 400 mln zł.

Listy rankindowe dostępne są tutaj.

 

Źródło: NCBiR